Materiál vypracovaný Odbornou pracovnou skupinou pri Pandemickej komisii Vlády SR k problematike MRK

Obsahom tejto sekcie je Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie SARS-CoV-2 v marginalizovaných rómskych komunitách spoločne s komunikačnou stratégiou, check listom a schémou postupu. Materiál s odporúčaným postupom pre samosprávy je spoločným výstupom Odbornej pracovnej skupiny pri Pandemickej komisii Vlády SR k problematike marginalizovaných rómskych komunít.

Odporúčania vychádzajú z odbornej literatúry, dostupných epidemiologických dát a zo skúseností odborníkov a zástupcov štátnych, samosprávnych aj mimovládnych organizácií zainteresovaných do kontroly pandémie priamo v MRK na Slovensku. Materiál obsahuje aj kontakty pre potreby konzultácie.

Členmi Odbornej pracovnej skupiny sú zástupcovia organizácií: Zdravé regióny, RÚVZ Trebišov, RÚVZ Košice, Lekárska fakulta UK, Lekárska fakulta UPJŠ, Intervenčný tím MZ SR, MPSVR SR, Človek v ohrození, ETP Slovensko, Cesta von, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Implementačná agentúra MPSVR SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie SARS-CoV-2 v MRK

Check-list Zdravých regiónov pre zhodnotenie aktuálnej pandemickej situácie v MRK

Komunikačný postup – Vysvetlenie hlavného dôvodu návštevy

Schéma odporúčania pre SP