Aká je terénna práca asistenta podpory zdravia v rómskej komunite?

Na túto otázku priniesla odpovede výstava fotografií z terénnej praxe asistentov podpory zdravia, ktorí pracujú v zložitých podmienkach a každodenne riešia rôzne životné situácie ľudí z rómskych osád. Výstava sa konala na pôde Národnej rady SR a prostredníctvom fotografií priblížila poslancom a návštevníkom Národnej rady SR každodennú pracovnú náplň a vzdelávanie zamestnancov z Národného projektu Zdravé  komunity, ktorý realizuje príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny. Výstavu dňa 25.06.2019 otvoril  MUDr. Štefan Zelník, PhD., predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo spoločne s riaditeľkou organizácie Mgr. Tatianou Hrustič.

Zdravé regióny a jej poslanie

Poslaním príspevkovej organizácie Zdravé regióny je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Svoje aktivity zameriava hlavne na sociálne determinanty zdravia ako sú: so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psychosociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia. Zamestnanci v terénne, pochádzajúci priamo z rómskych komunít, búrajú vonkajšie ale aj vnútorné bariéry v prístupe k zdravotným službám ale aj informáciám. Hovoria jazykom komunity, poznajú obyvateľov, ich rodinné väzby a vzťahy. Vďaka tejto výhode sa upevňuje dôvera medzi asistentmi a ich klientami a tým sa zvyšuje nielen účasť obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na preventívnych zdravotných programoch, komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, úradmi ale zároveň sa zlepšujú podmienky pre zdravie v komunitách. 

V súčasnosti organizácia pracuje v ôsmich krajoch Slovenska, v 271 lokalitách pracuje 261 asistentov podpory zdravia, 25 koordinátorov asistentov podpory zdravia a 8 asistentov podpory zdravia v piatich spolupracujúcich nemocniciach.  Ich úlohou je systematicky realizovať aktivity na zlepšenie podmienok pre zdravie. Rozsiahla sieť zamestnancov v teréne spolupracuje s 852 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vrátane špecialistov. Svojimi činnosťami organizácia pokrýva územie, na ktorom  žije 139 00 obyvateľov MRK.

Príspevková organizácia Zdravé regióny zamestnáva celkovo 320 zamestnancov, z čoho 86 % tvoria zamestnanci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít, čo robí organizáciu výnimočnou nielen na Slovensku ale aj v Európe. 

Organizácia realizuje svoje aktivity prostredníctvom národných projektov Zdravé komunity 2AZdravé komunity 3A vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prečo práve starostlivosť o marginalizované rómske komunity?

Hlavnými dôvodmi sa stali zlé životné a materiálne podmienky na úrovni domácnosti i komunít, dlhodobé sociálne vylúčenie, medzigeneračná chudoba, nízka úroveň vzdelania, príjmov a dlhodobá nezamestnanosť. Tieto dôvody napokon ústia do problému nízkej zdravotnej gramotnosti a nízkeho zdravotného uvedomenia, nezdravého životného štýlu a vysokej psychosociálnej záťaže.  Rómovia z MRK, nielen dospelí ale deti, predstavujú 80 až 95 % prípadov nakazených tuberkulózou, 50 % prípadov nakazených vírusom hepatitídy a z celkového počtu pacientov na Slovensku. Podľa správy Inštitútu finančnej politiky publikovanej v decembri 2018 je stav zdravia Rómov z marginalizovaných komunít v porovnaní s majoritou výrazne horší. Rómovia využívajú zdravotné služby o tretinu menej než majorita, výdavky na jednotlivca sú v priemere približne o tretinu nižšie oproti väčšinovej populácii.

Organizácia úspešne spolupracuje s Národným ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, ktorý pre asistentov podpory zdravia organizoval v júli 2019 už 3. špecializované vzdelávanie (doteraz bolo vyškolených 155 asistentov). Od roku 2019 plní zariadenie funkciu kolaboratívneho centra Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.

V spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a nemocnicami, asistenti podpory zdravia prispeli k eliminácií epidémie osýpok na východnom Slovensku. Boli nápomocní pediatrom a všeobecným lekárom pre dospelých pri pozývaní osôb, najmä matiek s deťmi na mimoriadne očkovanie v rámci prijímaných protiepidemických opatrení a realizovali množstvo osvetových aktivít pre klientov v súvislosti s ochorením osýpok. 

Kvalita práce ľudských zdrojov je priamo podmienená prípravou a vzdelávaním. V rokoch 2018 a 2019 bolo zrealizovaných spolu 91 samostatných vzdelávacích aktivít určených pre AOZ a ich koordinátorov, AOZ v nemocniciach, ako aj špecializované vzdelávanie pre laktačné poradkyne. Vzdelávanie sa realizovalo v tematicky špecializovaných vzdelávacích blokoch:  hygiena a upevňovanie hygienických návykov detí predškolského a mladšieho školského veku, základné komunikačné zručnosti, dojčenie a starostlivosť o novorodenca, žena a reprodukčné zdravie a popôrodná starostlivosť, epidemiológia, kompetencie RÚVZ, systém zdravotného poistenia v SR, Kurz 1. pomoci a kurz asistencie pri nekomplikovanom pôrode v podmienkach mimo-ústavného zdravotníckeho zariadenia, návykové látky a závislosti). V rámci vzdelávacích aktivít sa realizuje aj supervízia.

Na základe monitorovania terénnych aktivít na tému Dojčenie a starostlivosti o novorodenca, a tiež prieskumu o miere dojčenia v MRK je zámerom spolupráce s o. z. MAMILA vyškoliť celkom 15 certifikovaných laktačných poradkýň z radov AOZ. Zrealizovaním tohto zámeru pôjde o historicky prvé certifikované laktačné poradkyne, ktoré budú pôsobiť v prostredí MRK.

Ďalšou z aktivít organizácie realizovanej v rámci NP Zdravé komunity 2A je pilotné zavedenie pracovnej pozície asistent podpory zdravia v nemocnici v apríli 2018 ako doplnkovej služby pre pacientov prichádzajúcich z vylúčených komunít a to najmä na gynekologických a pediatrických oddeleniach. Činnosť asistentov je pozitívne vnímaná všetkými zainteresovanými stranami – personálom partnerských nemocníc, klientmi z MRK a ich rodinami, AOZN ako aj pracovníkmi v teréne. Organizácia realizuje aktivity v piatich spolupracujúcich nemocniciach. Pacienti z MRK a ich rodinný príslušníci vítajú služby AOZ v nemocniciach, nakoľko ich vnímajú nielen ako informátora alebo rómskeho tlmočníka, ale aj ako zamestnanca nemocnice, v ktorom nájdu oporu v ťažkých situáciách. 

Veríme, že dlhodobou realizáciou úspešných krokov a rozvojom výsledkov, s aktívnym zapojením Rómov a Rómiek z marginalizovaných osád, dokážu činnosti organizácie pozitívne ovplyvniť zdravie ohrozených skupín obyvateľstva.

„Starostlivosť o zdravie ohrozených skupín je kľúčom k zdraviu celej spoločnosti.“

www.zdraveregiony.eu