Poslanie a ciele

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Naše aktivity a činnosti zameriavame na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia – napr. diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania, súvisiaca legislatíva….).

Našimi cieľovými skupinami sú:

 • príslušníci a obyvatelia MRK;
 • asistentky podpory zdravia/asistenti podpory zdravia

Našimi cieľmi sú najmä:

 • zníženie bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti (vrátane zvýšenia dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti a informovanosti obyvateľov MRK v oblasti zdravotnej starostlivosti a prevencie);
 • zvýšenie zdravotnej gramotnosti (vrátane zvýšenia miery povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov MRK;
 • zlepšenie so zdravím súvisiaceho správania (predovšetkým zníženie rizikovosti životného štýlu).

Od realizácie aktivít očakávame:

 • zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou najmä vnútorných bariér;
 • zavedenie systematickej podpory zdravia v MRK;
 • zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní;
 • zabezpečenie včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení;
 • zvýšenie miery informovanosti o zdraví a zdravotnej starostlivosti;
 • zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti;
 • zvýšenie dôvery k zdravotnému systému;
 • zlepšenie úrovne osobnej a komunálnej hygieny;
 • zníženie počtu neopodstatnených výjazdov a zneužitia služieb rýchlej zdravotnej pomoci – RZP;
 • zlepšenie informácií o voľnopredajných liekoch a ich používaní;
 • zlepšenie informovanosti o liečebnom režime a jeho dodržiavan;
 • osvetové aktivity zamerané na prevenciu návykových látok;
 • zlepšenie starostlivosti o deti a matky (popôrodná starostlivosť, podpora dojčenia a pod.);
 • vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti v MRK;
 • zníženie výskytu infekčných ochorení;
 • vytváranie a realizovanie lokálnych stratégií na podporu zdravia zameraných na širšie súvislosti zdravia (sieťovanie a zapájanie štátnych inštitúcií, verejnej správy, organizácií a ďalších pomáhajúcich profesií do riešenia lokálnych problémov, ktoré majú dopad na zdravie obyvateľov MRK);
 • zlepšenie hygieny v osadách a mestských koncentráciách;
  monitoring stavu znečistenia a riziko bývania v lokalitách nachádzajúcich sa na starých environmentálnych záťažiach;