Aktuálne pracovné ponuky

Asistent/ka podpory zdravia

Najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom činnosti organizácie sú asistenti podpory zdravia (APZ) a ich koordinátori, ktorí pôsobia v teréne. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj sú jedným zo špecifických cieľov organizácie.

Vytváranie a skvalitňovanie sociálneho kapitálu z najchudobnejších regiónov, ich odborné vedenie k prepájaniu a prehlbovaniu synergického efektu činností spolu s ďalšími pomáhajúcimi profesiami a inštitúciami sú predpokladmi pre znásobenie pozitívneho dopadu činností organizácie a plnenia jej cieľov.

Na výber nových zamestnancov sa kladie veľký dôraz. 

Každý uchádzač o zamestnanie musí absolvovať vstupný pohovor a zároveň predložiť požadované doklady (životopis, doklad o vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a o zdravotnej spôsobilosti).

Hlavným kritériom pre prácu asistenta podpory zdravia je, aby dlhodobo žil v lokalite, kde chce pôsobiť a ovládal jazyk komunity (slovenčina, rómčina alebo maďarský jazyk).

Motivovanie zamestnancov pre pokračovanie vo zvyšovaní si kvalifikácie a aktívna podpora zamestnávateľa pre zamestnancov (snaha vychádzať v ústrety zamestnancom pri externom štúdiu) sú aktívnou súčasťou personálnej politiky organizácie.

Zamestnanec na pozícii asistenta podpory zdravia (APZ) následne absolvuje vstupné vzdelávanie, ktoré je zamerané na nadobudnutie základných komunikačných zručností, teoretických a praktických vedomostí, potrebných pre prípravu a realizáciu zdravotnej mediácie na komunitnej úrovni.

Vzdelávanie je zamerané aj na teoretickú a praktickú prípravu spolupráce s lekárom a inými zdravotníckymi a pomáhajúcimi profesiami v sociálnych službách a vo výchove. Zamestnanci získajú základné informácie o štruktúre zdravotného systému v SR, o základnej zdravotníckej legislatíve, rozdelení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, o náplni práce a kompetenciách APZ, ako aj ďalšie doplňujúce informácie, potrebné k výkonu povolania.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Súhlas so spracovaním osobných údajov vo formáte DOCX: súhlas so spracovaním osobných údajov_word

Súhlas so spracovaním osobných údajov vo formáte PDF: súhlas so spracovaným osobných údajov_pdf

Dotazník pre uchádzača na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia/podpory zdravia v nemocnici – formát DOC: Dotaznik pre záujemcu na pozíciu Asistent_Asistentka PZ_2024

Dotazník pre uchádzača na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia/podpory zdravia v nemocnici – formát PDF: Dotaznik pre záujemcu na pozíciu Asistent_Asistentka PZ_2024

Archív pracovných ponúk

V tejto sekcii sú výzvy na jednotlivé pozície z výberových konaní z minulosti. Výzvy sú zoradené chronologicky od najnovšej po najstaršiu.

Staršie pracovné ponuky