Asistent/ka podpory zdravia

Najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom činnosti organizácie sú asistenti podpory zdravia (APZ) a ich koordinátori, ktorí pôsobia v teréne. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj sú jedným zo špecifických cieľov organizácie.

Vytváranie a skvalitňovanie sociálneho kapitálu z najchudobnejších regiónov, ich odborné vedenie k prepájaniu a prehlbovaniu synergického efektu činností spolu s ďalšími pomáhajúcimi profesiami a inštitúciami sú predpokladmi pre znásobenie pozitívneho dopadu činností organizácie a plnenia jej cieľov.

Motivovanie zamestnancov pre pokračovanie vo zvyšovaní si kvalifikácie a aktívna podpora zamestnávateľa pre zamestnancov (snaha vychádzať v ústrety zamestnancom pri externom štúdiu) sú aktívnou súčasťou personálnej politiky organizácie.

Na výber nových zamestnancov sa kladie veľký dôraz. Každý uchádzač o zamestnanie musí absolvovať vstupný pohovor a zároveň predložiť požadované doklady (životopis, doklad o vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a o zdravotnej spôsobilosti). Hlavným kritériom pre prácu asistenta podpory zdravia je, aby dlhodobo žil v lokalite, kde chce pôsobiť a ovládal jazyk komunity (slovenčina, rómčina alebo maďarský jazyk).

Zamestnanec na pozícii asistenta podpory zdravia (APZ) následne absolvuje vstupné vzdelávanie, ktoré je zamerané na nadobudnutie základných komunikačných zručností, teoretických a praktických vedomostí, potrebných pre prípravu a realizáciu zdravotnej mediácie na komunitnej úrovni.

Vzdelávanie je zamerané aj na teoretickú a praktickú prípravu zamestnancov na spoluprácu s lekárom a inými zdravotníckymi a pomáhajúcimi profesiami v sociálnych službách a vo výchove.

Zamestnanci získajú základné informácie o štruktúre zdravotného systému v SR, o základnej zdravotníckej legislatíve, rozdelení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, o náplni práce a kompetenciách asistenta podpory zdravia ako aj ďalšie doplňujúce informácie, potrebné k výkonu povolania.

Aktuálne pracovné ponuky

Archív pracovných ponúk

V tejto sekcii sú výzvy na jednotlivé pozície z výberových konaní z minulosti. Výzvy sú zoradené chronologicky od najnovšej po najstaršiu.

Staršie pracovné ponuky

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost