Projekt PRESCRIP-TEC

Medzinárodný projekt PRESCRIP-TEC reaguje na potrebu zvyšovania povedomia širokej verejnosti o karcinóme krčka maternice a robí to adresným a prístupným spôsobom. Výskumný projekt je v súlade aj so zámermi organizácie Zdravé regióny – pracovať nielen pre ľudí z komunity, ale najmä s nimi. Z pohľadu organizácie Zdravé regióny je namieste uviesť, že organizácia sa podieľa na výskume najmä preto, pretože vníma benefit pre klientky v podobe samo vyšetrenia a osvetovej aktivity od odborníkov. Od začiatku roka 2022 tím Zdravých regiónov intenzívne pracoval na vytvorení efektívnej informačnej osvetovej kampane a zaškolení asistentiek podpory zdravia a ich koordinátoriek k problematike HPV a rakoviny krčka maternice.  Spolu s odborníkmi z Trnavskej univerzity usporiadali podujatia zamerané na zdvihnutie povedomia o význame preventívnych prehliadok, o znalosti rizikových faktorov, ale aj o cieľoch medzinárodného projektu. Tieto informačné kampane úspešne prebiehali v mesiaci máj 2022, pričom sa ich zúčastnilo viac ako 600 žien a mužov z marginalizovaných rómskych komunít v Košickom a Prešovskom kraji. Podujatia boli pozitívne prijaté klientmi a klientkami, ako aj pomáhajúcimi profesiami. Naša organizácia je jedným z kľúčových partnerov na Slovensku spolu s Trnavskou univerzitou, organizáciou Liga proti rakovine a Ministerstvom zdravotníctva SR.

V období od septembra 2022 do februára 2023 sme začali so samo testovaním žien na vírus HPV v MRK a pomohli sme tak 1.500 ženám. Prispeli sme tak k včasnému záchytu prípadného ochorenia.

Pozrite si naše videá, ktoré sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou CONNAXIS – hlavným komunikačným partnerom tohto projektu:

Rozhovor s asistentkami podpory zdravia z lokality Prešov, Máriou Petíkovou, Annou Rakašovou z Lipian a koordinátorkou OS Sabinov, Lenkou Nazarejovou o tom, čo bolo ich úlohou v rámci tohto projektu, aká je ich náplň práce, prečo sa rozhodli pracovať ako asistentky a prečo považujú osvetu o rakovine krčka maternice za dôležitú a kľúčovú pre obyvateľky marginalizovaných rómskych komunít.

Image
Image

Pozrite si rozhovor s Táňou Grauzelovou, expertkou pre metodiku a Barborou Tulpíkovou, zodpovednou v projekte za PR aktivity, logistické zabezpečenie siete asistentov a koordinátorov v teréne v projekte PRESCRIP-TEC. Kolegyne z ústredia predstavili prácu našej organizácie, úlohu našich asistentov a koordinátorov v projekte. Každý partner projektu má samostatnú úlohu, za ktorú je zodpovedný, asistenti a koordinátori pracovali priamo v teréne, organizovali osvetové prednášky, oslovovali klientov a klientky a vypĺňali s nimi dotazníky a vysvetľovali použitie samotestov.

Image
Image