Mgr. Tatiana Ilková

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, odbor Klasická filológia. V minulosti som pracovala v spoločnostiach zameraných na právne poradenstvo, IT technológie a nábytkárske odvetvie.
View Details

Mgr. Jakub Andor

Hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie
Som absolventom Masarykovej Univerzity v Brne, ktorú som ukončil magisterským titulom v odbore Mediálne štúdiá a žurnalistika v roku 2013. V roku 2019 som absolvoval neformálny vzdelávací program OZ Živica na Sokratovom inštitúte.
View Details

Ing. Iveta Kimáková

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Hospodárska diplomacia. Bakalárske štúdiá som ukončila v odbore Medzinárodné vzťahy. Moje vysokoškolské štúdiá boli zamerané na oblasť medzinárodných vzťahov, históriu a fungovanie Európskej únie, ekonómiu, financie a oblasť medzinárodného obchodu. Štátnu skúšku som absolvovala v téme Medzinárodná komunikácia a rokovania v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku.
View Details

Mgr. Barbora Tulpíková

Odborná asistentka Hlavného experta aktivity/riaditeľky organizácie
Som absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, ktorú som v roku 2020 ukončila s magisterským titulom v odbore Medzinárodné teritoriálne štúdia, ktoré boli zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, líderstvo a diplomaciu. Bakalárske štúdium, zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, histórie a Európskej únie som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
View Details

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

Analytička
V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od leta 2020. Vyštudovala som Sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, počas doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV som absolvovala semester na Fakulte sociálnej psychológie na Princeton University.
View Details

Mgr. Rachel Boleková

Odborná asistentka pre Metodické oddelenie
Som absolventkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú som ukončila magisterským titulom v programe Verejná správa.
View Details

Ing. Jana Macáková

Rozpočtárka
Som absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchodný a marketingový manažment. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu.  
View Details