Ing. Iveta Kimáková

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Hospodárska diplomacia. Bakalárske štúdiá som ukončila v odbore Medzinárodné vzťahy. Moje vysokoškolské štúdiá boli zamerané na oblasť medzinárodných vzťahov, históriu a fungovanie Európskej únie, ekonómiu, financie a oblasť medzinárodného obchodu. Štátnu skúšku som absolvovala v téme Medzinárodná komunikácia a rokovania v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku.
View Details

Mgr. Barbora Tulpíková

Odborná asistentka Hlavného experta aktivity/riaditeľky organizácie
Som absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, ktorú som v roku 2020 ukončila s magisterským titulom v odbore Medzinárodné teritoriálne štúdia, ktoré boli zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, líderstvo a diplomaciu. Bakalárske štúdium, zamerané na štúdium medzinárodných vzťahov, história a Európskej únie som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
View Details

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

Analytička
V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od leta 2020. Vyštudovala som sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, počas doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV som absolvovala semester na Fakulte sociálnej psychológie na Princeton University.
View Details

Mgr. Rachel Boleková

Odborná asistentka pre Metodické oddelenie
Som absolventkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú som ukončila magisterským titulom v programe Verejná správa.
View Details

Ing. Jana Macáková

Rozpočtárka
Som absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchodný a marketingový manažment. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu. Po ukončení inžinierskeho štúdia som absolvovala Erasmus+ mobilitu - stáž v organizácii Internationaler Bund v Nemecku, na oddelení jazykových kurzov. Mám skúsenosti s administratívnou prácou, komunikáciou v nemeckom jazyku a spoluprácou v medzinárodnom tíme. Od roku 2020 pôsobím ako Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny.
View Details

Ing. Júlia Barátová

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku. Bakalárske štúdium som ukončila na Materiálovo-technickej fakulte STU v  Trnave, odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment.
View Details

Mgr. Mária Habrmanová

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a ľudské zdroje
Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra molekulárnej biológie. V roku 2012 som ukončila magisterské  štúdium v odbore Molekulárna biológia a nastúpila som do Slovenskej akadémii vied na pozíciu vedecko-technická pracovníčka. Pracovala som na výskumnom projekte – „Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení“. Od roku 2017 som pôsobila ako koordinátorka kurzov v jazykovej škole Empire. V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od roku 2020 ako Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.
View Details