Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

Expert pre terén
Vyštudoval som pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, andragogiku na Univerzite J. A. Komenského v Prahe, administráciu vo verejnom zdravotníctve (MHA) na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave a v súčasnom období študujem doktorandské štúdium (PhD.) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore Verejné zdravotníctvo. Taktiež som absolvoval štúdium v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH). Od roku 2014 pracujem ako Expert pre terén v národnom projekte Zdravé komunity.
View Details

Ing. Jozef Waschina

Projektový manažér
Počas svojej profesionálnej kariéry som pracoval na viacerých pozíciách v rámci administratívy a projektovo-finančného riadenia v súkromnej sfére. Desať rokov sa venujem manažovaniu projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov a v organizácii Zdravé regióny pracujem od 1.septembra 2018 na pozícii Projektový manažér.
View Details

Monika Grochová

Expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pracujem od decembra 2020 ako Expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.
View Details

Ing. Alena Koperová

Zástupkyňa riaditeľky a Expert pre finančné riadenie
View Details

Mgr. Michal Kubo, MBA

Expert metodik
Na projekte Zdravé komunity pracujem už jedenásť rokov,  mal som tú príležitosť byť aktívne pri tom a svojim vkladom prispieť k rozvoju projektu do stavu, v akom je dnes – systematický program s 320 zamestnancami na plný pracovný pomer, ktorý každoročne pomáha desiatkam tisíc ľudí.
View Details

Mgr. Tatiana Hrustič

Riaditeľka príspevkovej organizácie a Hlavný expert aktivity
Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce. V roku 2013 som ukončila postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii SUR 2010 akreditované Karlovou univerzitou v Prahe.
View Details