Tlačová správa 02.12.2020

Víkendová pilotná akcia Intervenčného tímu MZ SR, vedenia samospráv a organizácie Zdravé regióny v troch obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami dopadla veľmi sľubne!

Na jednej strane potvrdila indície, že aktuálne rozšírenie nového koronavírusu v takýchto komunitách môže byť v niektorých oblastiach značné. Zároveň však ukázala, že pôvodné značné rozšírenie ochorenia môže dnes v rámci obcí predstavovať bezpečné zóny. Navyše poskytla recept, ako sa s podobnými scenármi môžu obce, Regionálne úrady verejného zdravotníctva a miestni obyvatelia vysporiadať prakticky nenáročným a účinným, no zároveň citlivým a nestigmatizujúcim spôsobom.

Príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny (ZR), od marca 2020 systematicky zbiera a analyzuje dáta o vývoji pandémie nového koronavírusu špecificky v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). Z týchto údajov a aj vďaka plošným testovaniam vyplynulo, že v zemepisných oblastiach, kde je pandémia celkovo výraznejšie rozšírená, môže preniknúť aj do marginalizovaných rómskych komunít a vážne zasiahnuť do nielen do života komunity aj celej obce. Po zvážení výstupov terénnej inšpekcie najexponovanejších lokalít Intervenčným tímom MZ SR (IT MZ) a expertmi ZR v polovici novembra, odborné konzílium MZ SR odobrilo pilotnú intervenciu v troch z daných lokalít. Inšpekcia sa zamerala na zistenie percenta ľudí, ktorí nákazu prekonali a na získanie podkladov pre návrh vhodného prístupu ku kontrole šírenia a dôsledkov šírenia epidémie v daných obciach a pri podobných epidemiologických scenároch.

Pilotná intervencia Intervenčného tímu MZ SR sa v spolupráci s vedením samospráv a pracovníkmi ZR uskutočnila v dňoch 26.-28.11., a to súčasne v troch obciach Prešovského kraja, v okresoch Bardejov, Sabinov a Poprad. Kľúčovým prvkom intervencie bolo skríningové testovanie obyvateľov miestnych MRK na prítomnosť protilátok proti novému koronavírusu v krvi. Tieto protilátky informujú, či osoba infekciu prekonala a zabezpečujú počas istej doby proti ochoreniu imunitu.

Testovanie cielilo na populáciu staršiu ako 6 rokov, bolo dobrovoľné, uskutočnilo sa v blízkosti daných vylúčených komunít a využilo protilátkové rýchlotesty. Testovaniu predchádzala informačná kampaň priamo v daných MRK prostredníctvom tímov zložených zo zdravotníkov IT MZ a miestnych terénnych pracovníkov. Ľuďom, u ktorých bola pri testovaní zistená prítomnosť protilátok triedy IgG, bol pracovníkmi IT MZ na mieste vydaný certifikát o takomto výsledku potvrdený infektológom IT MZ.

Za prvý veľmi pozitívny výsledok pilotnej intervencie možno označiť vysokú účasť na testovaní – daný prístup k náborom zaistil napriek dobrovoľnosti účasti v rozmedziach približne 1/4 až 2/3 z miestnych populácií nad 6 rokov. Akcie boli poňaté ako ponúknutá služba pre komunity a zrejme aj preto prebehli v pokojnej, priateľskej atmosfére a plynulo.

Výsledky testovania ďalej potvrdzujú, že celkové infraštruktúrne, ekonomické a sociálne podmienky v MRK môžu zvyšovať riziko rýchleho rozšírenia pandémie v tomto prostredí, v prípadoch, kedy do neho epidémia prenikne. (V tejto súvislosti je však dôležité si pripomenúť, že pandémia zatiaľ zrejme stále neprenikla približne do polovice MRK, predovšetkým v južných okresoch!)

Najdôležitejšou správou, ktorú výsledky testovania priniesli, je potvrdenie predpokladu o mimoriadne vysokej proporcii ľudí s protilátkami IgG v tých MRK, o ktorých predchádzajúce dáta indikovali, že do nich epidémia prenikla vo vysokej miere (antigénová pozitivita na úrovni >10% pri prvých skríningových testovaniach za vysokej účasti). V prípade daných troch obcí ide konkrétne o podiely testovaných s protilátkami IgG na úrovniach 52.6%, 56.5% a 24.5%. Testovanie tiež ukázalo, že tretina ľudí s detegovanými protilátkami nevedela, že prekonala COVID-19, čo potvrdzuje vysokú mieru asymptomatického priebehu ochorenia. Keďže drvivá väčšina ľudí s protilátkami IgG sa najbližšie mesiace nemôže nakaziť a zároveň nemôže nakaziť nikoho iného, ide o správu mimoriadne povzbudivú.

Ďalšou dobrou správou je dobrá zrozumiteľnosť a praktická využiteľnosť certifikácie takýchto výsledkov na úrovni jednotlivcov, vrátane detí, z pohľadu samotných obyvateľov MRK i samospráv. Potvrdenia o prítomnosti protilátok pre daných ľudí i samosprávy predstavujú dlhodobejšie „priepustky“ z akéhokoľvek ďalšieho testovania či karanténnych opatrení. Ako také obom stranám umožnia na jednej strane všeobecne bezpečné fungovanie väčšiny miestnych MRK rodín a na strane druhej hospodárnejšiu, adresnejšiu a bezpečnejšiu podporu preventívnych opatrení a zdravotníckych intervencií pre zostávajúce menšiny MRK domácností, ktorých členovia sa s epidémiou ešte nestretli alebo imunitne nevysporiadali.

Pilotná akcia dokázala, že pre rôzne epidemiologické scenáre hrá dôležitú úlohu správny výber druhu testu (testovaného parametra). Podľa jeho výsledkov sa zvolené intervenčné prvky môžu pre obyvateľov, samosprávy a miestne Regionálne úrady verejného zdravotníctva výhľadovo stať jednoduchými nástrojmi, ako sa so situáciou v pandémiou podobne zasiahnutých MRK a obciach možno vysporiadať prakticky nenáročným a účinným, no zároveň citlivým spôsobom. Možnosť takéhoto využitia výsledkov pilotnej akcie bude tento týždeň v spolupráci s IT MZ podrobne zvážená odborným konzíliom MZ SR, odbornou pracovnou skupinou pre MRK pri Pandemickej komisii a vedením rezortu zdravotníctva.

        

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín a v súčasnosti sa naplno venuje preventívnym, kontrolným a ochranným opatreniam súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

Organizácia realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Bratislave, dňa 02.12.2020

Zdravé regióny