Tlačová správa 03.01.2023

COMMUNITY CHOICE AWARD PRE PRESCRIP-TEC

Medzinárodný projekt PRESCRIP-TEC, do ktorého je zapojená aj naša príspevková organizácia Zdravé regióny, získal ocenenie v rámci Globálnej aliancie pre chronické choroby. Ocenenie sa udeľovalo v decembri 2022 v Londýne.

Cieľom medzinárodného inovatívneho výskumného projektu  PRESCRIP-TEC je zlepšenie dostupnosti prevencie,  ako aj zvýšenie možnosti včasného záchytu výskytu HPV u žien. Jeho súčasťou sú  okrem možnosti samo-testovania v domácom prostredí aj osvetové aktivity z oblasti prevencie rakoviny krčka maternice. Do projektu, ktorého hlavným riešiteľom je Univerzita v Groningene v Holandsku, sú zapojení partneri z Ugandy, Bangladéša, Indie, a Slovenskej republiky).

Tento unikátny projekt, ktorý úspešne dosahuje svoje míľniky  bol ocenený v rámci Globálnej aliancie pre chronické choroby (GADC: Global Alliance for Chronic Diseases). Počas výročného vedeckého stretnutia v roku 2022 zorganizovalo GACD súťaž akademických plagátov (vizuálov), ktorej úlohou bolo prezentovať výskum na informatívnom a kreatívnom plagáte určenom pre laickú a odbornú verejnosť. Partnermi spoločne prezentovaný projekt PRESCRIP-TEC v rámci tejto súťaže vyhral cenu ,,Community Choice Award“. Samotné odovzdávanie ceny sa uskutočnilo v Londýne, pričom Slovenská republika bola reprezentovaná tímom z Trnavskej univerzity. V rámci Slovenska na projekte významným dielom spolupracuje aj príspevková organizácia MZ SR, Zdravé regióny, ktorá v súčasnosti zohráva hlavnú úlohu v zbere dát a výskumných vzoriek. Viac si o medzinárodnom projekte PRESCRIP-TEC a článku v originálnej verzii môžete prečítať tu: https://prescriptec.org/connaxis-field-visit-to-slovakia/

Od začiatku roka 2022 tím Zdravých regiónov intenzívne pracoval na vytvorení efektívnej informačnej osvetovej kampane a zaškolení terénnych výskumných pracovníkov k problematike HPV a rakoviny krčka maternice.  Spolu s odborníkmi z Trnavskej univerzity usporiadali podujatia zamerané na zdvihnutie povedomia o význame preventívnych prehliadok, o znalosti rizikových faktorov, ale aj o cieľoch medzinárodného projektu. Tieto informačné kampane sa úspešne prebiehali v mesiaci máj, pričom sa ich zúčastnilo viac ako 500 žien a mužov z marginalizovaných rómskych komunít v Košickom a Prešovskom kraji. Podujatia boli pozitívne prijaté klientmi a klientkami, ako aj pomáhajúcimi profesiami.

V septembri 2022 bol úspešne spustený zber samo-odberových sád, ako s nimi aj súvisiacich dotazníkov, ktoré tvoria dôležitú súčasť projektu. Z týchto dotazníkov sa okrem iného vyhodnocuje celková spokojnosť klientky so samo-odberovou sadou, ako sa aj zisťujú skutočnosti ohľadom jej zdravotného stavu či znalostí rizikových faktorov a dôvery v zdravotnícky systém. Do projektu sa zapojilo 30 asistentov podpory zdravia pod vedením 3 koordinátoriek asistentov podpory zdravia, ktorí mali na starosti celú terénnu časť. Do polovice decembra 2022 sa do projektu zapojilo viac ako 1 100 žien, od ktorých asistentky podpory zdravia získali  vzorky a vyplnili s nimi dotazníky. Klientkam bol následne zasielaný výsledok testu poštou, pričom každej jednej klientke bola na požiadanie poskytnutá asistencia prostredníctvom našich asistentov podpory zdravia.

Po obdržaní výsledku boli opäť asistenti podpory zdravia nápomocní k ďalším potrebným krokom ako sú návšteva lekára, význam prevencie pri negatívnom teste, ale aj upokojenie klientok v prípade pozitívneho výsledku testu.  Tím Zdravých regiónov, ako aj tím z Trnavskej univerzity spolupracujú aj s gynekológmi v lokalitách, v ktorých projekt prebieha. Všetky informácie a poznatky, ktoré sa podarilo zozbierať počas tohto krátkeho obdobia, sú výsledkom systematickej a každodennej práce malého, 33-členného tímu, ktorý sa častokrát stretával s rôznymi prekážkami vo výkone svojej práce. Práce tímov z Trnavskej univerzity a aj zo Zdravých regiónov v tejto fáze stáli na profesionalite a na výsledkoch obrovského úsilia asistentov podpory zdravia a ich koordinátoriek, ktorí s klientkami pracovali, motivovali ich a boli im nápomocní v rámci celej ich účasti v tomto výskumnom projekte. Starostlivosť o zdravie komunity a zdôrazňovanie významu prevencie je napokon každodennou prácou asistentov podpory zdravia.

V Bratislave, dňa 03.01.2023

Mgr. Barbora Tulpíková – Zdravé regióny