Tlačová správa 07.10.2021

UŽ 8 ROKOV POMÁHA NP ZDRAVÉ KOMUNITY V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny od januára 2017 do decembra 2020 úspešne realizovala Národný projekt Zdravé komunity 2A a od 01. januára 2020 realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B. Organizácia má v teréne približne 300 zamestnancov, ktorí pôsobia v 450 segregovaných rómskych osídleniach, nachádzajúcich sa v rámci 280 obcí a miest.  

Projekt Zdravé komunity prišiel s konceptom zdravotnej osvety v segregovaných rómskych komunitách. V roku 2003 ho iniciovala  Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá do spolupráce a financovania projektu zapojila partnerov z mimovládneho, verejného a súkromného sektora. Na projekte na samom začiatku pracovalo  11 dobrovoľníkov, neskôr až takmer 90 a pôsobili v celkom 68 komunitách. Počas tohto obdobia vznikli pozície ako Koordinátor alebo Asistent osvety zdravia, skvalitnili sa postupy práce v teréne a bol v optimálnej kondícií pripravený pre ďalší rozvoj.

Významným míľnikom pre projekt, ktorým sa aj dostal do širšieho povedomia odbornej a relevantnej zainteresovanej verejnosti  je  07. október 2013, kedy začalo pracovať spolu 120 asistentov podpory zdravia a koordinátorov. V tento deň sa širšiemu okruhu spolupracujúcich organizácií a odborníkov v rámci Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín podarilo zahájiť užšiu spoluprácu so štátnym sektorom. Presne pred 8-mi rokmi sa projekt začal transformovať, získal zdroje pre rozvoj  a začal pôsobiť v rámci SR na národnej úrovni.

Od októbra 2014 do konca roka 2016 bol projekt Zdravé komunity realizovaný ako Národný rovnomennou neziskovou organizáciou a financovaný prvýkrát z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Počet ľudských zdrojov pozostával z 234 asistentov a 23 koordinátorov.

Od 01. januára 2017 realizuje národný projekt Zdravé komunity verejný sektor – štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny prostredníctvom finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje. Aktuálne na projekte pracuje 309 asistentov podpory zdravia a 26 koordinátorov v 262 lokalitách. V spolupráci s 1 304 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti preukázateľne pomáhame približne 50 000 ľuďom mesačne.

Národný projekt Zdravé komunity  zúročuje viac ako desaťročné úsilie viacerých subjektov a iniciatív ktoré majú priame skúsenosti s realizáciou aktivít v oblasti zdravia zameraných na MRK  Počas tohto obdobia sa postupne vytvárala a skvalitňovala terénna a odborná časť projektu. Projekt od jeho začiatku nemal žiadnu prestávku, čo je vzhľadom na projektovú realitu v podmienkach SR výnimočný výsledok. Vďaka tejto skutočnosti  je možné konštatovať, že v súčasnosti je zachovaný potenciál ľudských zdrojov a investované finančné prostriedky sú efektívne vynaložené.

Organizácia Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Bratislave, dňa 07.10.2021

Zdravé regióny