Tlačová správa 08.11.2023

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH PROJEKTOV ZDRAVÉ KOMUNITY 2B A ZDRAVÉ KOMUNITY 3B

 

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny usporiadala dňa 08. novembra 2023 v hoteli Bôrik v Bratislave, záverečnú konferenciu národných projektov Zdravé komunity 2B a Zdravé komunity 3B, počas ktorej boli zhodnotené a odprezentované výsledky projektov v rokoch 2020 – 2023.

 Hlavnou úlohou a cieľom záverečnej konferencie bolo najmä predstaviť hosťom dosiahnuté výsledky národných projektov počas 4 projektových rokov. Súčasťou programu boli témy:

  • Prezentácia výsledkov oboch národných projektov v sledovanom období rokov 2020-2023.
  • Odprezentovanie pilotnej aktivity profesie „facilitátor“ z národného projektu Zdravé komunity 2B a jej zavedenie a výsledky v praxi.
  • Predstavenie pozície „asistent/asistentka podpory zdravia, pracovnú náplň a tejto pozície v terénnej praxi.
  • Pohľad na každodenné a tiež neštandardné situácie v teréne, ako je napríklad domáci pôrod, alebo nečakané situácie riešené prostredníctvom krízových štábov.
  • Sieťovanie profesií, neziskových organizácií a ich spolupráca v teréne.
  • Prehľad publicity, informovanosti a spôsob využívania komunikačných kanálov.
  • Prezentovanie príkladov dobrej praxe, ku ktorých významným spôsobom prispeli asistenti a asistentky podpory zdravia a tiež koordinátori a koordinátorky v teréne
  • Predstavenie programu asistentiek podpory zdravia v nemocnici a ich úlohy v prekonávaní bariér medzi pacientom a zdravotníckym personálom.
  • Zhrnutie informácií k vzdelávaniu zamestnancov a metodiky národných projektov.
  • Predstavenie napĺňania akčných plánov v oblasti zdravia prostredníctvom národných projektov za účasti zástupcov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR a tiež Inštitútu zdravotníckych analýz Ministerstva zdravotníctva SR.

Hosťami záverečnej konferencie boli zástupcovia riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, ministerstiev, zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pracovníci neziskových organizácií, školstva, vedeckej obce ale tiež poslanci Národnej rady SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómskej komunity SR i laici, ktorých problematika zdravia a života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít zaujíma. Ocenili inovatívnosť, uchopiteľné a zdokumentované výsledky oboch národných projektov, ktoré prinášajú reálne viditeľné zmeny do MRK komunít na Slovensku.

Príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny realizuje národný projekt Zdravé komunity 2B a národný projekt zdravé komunity 3B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Bratislave, dňa 08.11.2023