Tlačová správa 14. 10. 2020

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín a v súčasnosti sa naplno venuje preventívnym, kontrolným a ochranným opatreniam súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. Organizácia od januára 2017 do decembra 2020 úspešne realizovala  Národný projekt Zdravé komunity 2A a od 01. januára 2020 realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B.

Organizácia má v teréne približne 300 zamestnancov, ktorí pôsobia v 450 segregovaných rómskych osídleniach, nachádzajúcich sa v rámci 280 obcí a miest.  Všetky ľudské zdroje sa v súčasnosti primárne zameriavajú na prevenciu a dodržiavanie všeobecných nariadení a odporúčaní, informovanie obyvateľov o nutnosti dodržiavania izolácie a jej pravidlách, osvetové aktivity zamerané na prevenciu a ochranu najzraniteľnejších členov domácností v osídleniach, pomoc a asistenciu príslušným RÚVZ pri vyhľadávaní blízkych kontaktov, ako aj pomoc pri registrácií klientov na testovanie a spoluprácu a komunikáciu s PZS.

Medzi činnosti organizácie v tomto období patrí aj monitorovanie situácie zameranej na COVID -19 v rómskych komunitách, výmena informácií a sieťovanie dôležitých kontaktov na regionálnej úrovni. Organizácia  monitoring realizuje  od  13. marca 2020 v pravidelných týždenných intervaloch prostredníctvom rozsiahlej siete zamestnancov v teréne.  V súčasnosti tento surveillence systém zameraný na Covid-19 v osadách upgradujeme o nové indikátory, ktoré databázu rozširujú o informácie použiteľné v praxi nielen pre organizáciu Zdravé regióny, ale v prípade záujmu aj pre príslušné RÚVZ a ďalšie organizácie a inštitúcie. Ak vznikne dopyt zo strany krízového štábu SR, je tento systém pripravený na použitie aj pre jeho potreby. Uvedená databáza už od začiatku nástupu pandémie až do dnešného dňa predstavuje jediný systematický zber informácií z MRK zameraný na COVID-19.

Asistenti a koordinátori v spolupráci s obecnými a mestskými samosprávami na základe spolupráce a zadaní príslušných RÚVZ asistujú a pomáhajú  v teréne rómskych osád vyhľadávať kontakty a pomáhať navrátilcom alebo osobám s blízkymi kontaktmi alebo príznakmi ochorenia s registráciou na testovanie. Zároveň realizujú osvetu a sprostredkovávajú informácie o nutnosti dodržiavať izoláciu v domácom prostredí a poskytujú súčinnosť iným zložkám pri zabezpečovaní servisu pre domácnosti v izolácií. Súčinnosť a aktivity vykonávame aj v oblasti zabezpečenia prepravy na testovanie pokiaľ sa klienti nevedia dostaviť na testovanie inak ako hromadnou dopravou. Pri týchto aktivitách je dôležitá spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a RÚVZ prípadne s OOZZS. Práve rýchla reakcia na aktuálnu situáciu je mimoriadne zásadná pre zabezpečenie včasných opatrení na zamedzenie šírenia ochorenie v rámci segregovaných rómskych osídlení.  Asistenti aj koordinátori postupujú v súlade so špecializovaným manuálom na kontrolu epidémie.

Zamestnanci v teréne disponujú osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré organizácia nadobudla v období apríl – mája tohto roku od iniciatívy „Kto pomôže Slovensku“ a Veľvyslanectva USA na Slovensku. Zásoby sa pomerne rýchlo míňajú a keďže nákup je zabezpečovaný z prostriedkov EÚ a procesy verejného obstarávania sú zdĺhavé, v krátkodobom horizonte hrozí výpadok OOPP.

Medzi ďalšie činnosti organizácie patrí kampaň na sociálnej sieti s názvom „Správajme sa zodpovedne“. Do kampane sa zapojili desiatky známych tvárí a odborníkov s krátkymi videami s výzvou na zodpovedné konanie, celkový počet vzhliadnutí presiahol počet 300 000. Kampaň bola v prvej vlne realizovaná v spolupráci s OZ Bystriny a na základe ochoty a spolupráce s dobrovoľníkmi – profesionálmi, ktorým patrí veľká vďaka za dosiahnutie vysokej sledovanosti v rámci MRK. Aktuálne prebieha príprava pokračovania kampane. Kampaň je možné zhliadnuť na sociálnej sieti Zdravých regiónov https://www.facebook.com/zdraveregiony.eu/ a na webovej stránke https://koronatemerel.sk/

Ľudské zdroje v teréne sa počas letných mesiacov až do súčasnosti vzdelávali pod vedením profesionálov z INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM (IRS) na tému „Ako zvládať krízové situácie“ s primárnym zameraním na potlačenie epidémií, a ochranu zdravia zamestnancov a klientov.

        

Všetci zamestnanci, vyškolené kapacity, získané informácie a konkrétne návrhy na efektívne postupy v teréne sú k dispozícii všetkým zložkám, ktoré sa podieľajú na eliminácií pandémie – Ministerstvu zdravotníctva SR, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, zdravotníckym pracovníkom v prvej línii, vojenským špecialistom civilnej spolupráce a ďalším. Organizácia ocení, ak sa jej mnohoročné skúsenosti z terénnej praxe podarí zúročiť v prospech efektívnych riešení.

Organizácia Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Bratislave, dňa 14.10.2020

Zdravé regióny