Tlačová správa 16.10.2023

ROMA SPIRIT 2023: NOMINÁCIA V KATEGÓRIÍ SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ

 

Naša príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny získala nomináciu na ROMA SPIRIT 2023 v kategórií Spoločnosť a zamestnávateľ!

Nominovaným finalistom v kategórií Spoločnosť a zamestnávateľ sme sa stali za za dlhodobý jedinečný prínos osvety zdravia a zvyšujúcu sa zamestnanosť priamo v komunitách. 

KTO TVORÍ ORGANIZÁCIU ZDRAVÉ REGIÓNY A ČO JE NAŠÍM POSLANÍM?

Poslaním našej organizácie je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia, ktoré majú zásadný vplyv na: znižovanie rozdielov v zdraví,  výrazné zlepšenie v oblasti prístupu k zdravotným službám a informáciám pre obyvateľov z MRK, znižovanie bariér v prístupe k zdravotným službám a informáciám (vonkajších aj vnútorných), zvýšenie zdravotnej gramotnosti a zodpovednosti jednotlivcov za svoje zdravie.

Všetky aktivity a činnosti, ktoré naša organizácia realizuje prostredníctvom národných projektov Zdravé komunity 2B a 3B, smerujú k jednému hlavnému cieľu a to ku zlepšeniu podmienok pre zdravie v marginalizovaných rómskych komunitách. V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pracuje 93% zamestnancov aktívnych priamo v teréne, ktorí v prevažnej väčšine pochádzajú priamo z prostredia MRK a 85% z nich sú ženy. Celkovo zamestnávame 370 zamestnancov.  V súčasnosti patrí organizácia medzi výnimočné spoločnosti v strednej Európe, v ktorej zamestnanci, pochádzajúci z prostredia MRK, pracujú vo verejnej správe.

V čom sú aktivity našej organizácie také výnimočné?

  • vytvorilo sa viac ako 300 pracovných miest v najchudobnejších regiónoch v rámci Slovenska;
  • v rámci národného projektu kontinuálne pracujeme od roku 2016 na komunitnej úrovni priamo vo väčšine MRK;
  • cielene budujeme sieť zamestnancov a staráme sa o osobnostný a profesionálny rozvoj zamestnancov;
  • organizujeme sústavné vzdelávanie – všetkým zamestnancom v teréne poskytujeme vzdelávanie, ktoré im umožňuje vykonávať ich prácu bez predchádzajúcej odbornej kvalifikácie a praxe;
  • vďaka metodicky jednotnému pravidelnému vzdelávaniu, zamestnávaniu asistentov a systematickým výkonom osvetových aktivít realizujeme dosiahnutie hlavného cieľa – zlepšenie zdravia, zvýšenie úrovne vzdelania a podporu zamestnanosti; obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
  • svojich zamestnancov podporujeme aj pri zvyšovaní kvalifikácie – napr. dokončenie ZŠ, výučného listu, stredného odborného vzdelania s maturitou, vysokoškolského vzdelania;
  • ako organizácia sme nezávislými na obciach/mestách a sme už súčasť verejnej správy;
  • svojich zamestnancov sieťujeme s ďalšími pomáhajúcimi profesiami a inštitúciami;

Vďaka zapojeniu obyvateľov MRK do činností organizácie (naša cieľová skupina) prinášame okrem adresnosti a účinnosti realizovaných aktivít aj maximálnu mieru participácie cieľovej skupiny.  Ďalším benefitom zamestnávania cieľovej skupiny je aj budovanie a skvalitňovanie ľudských zdrojov ako aj zamestnávanie ľudí, ktorí sú vzhľadom na nízku kvalifikáciu a minimálne pracovné skúsenosti a diskrimináciu neuplatniteľní na trhu práce.

Teší nám nominácia v tejto kategórií, pretože môžeme byť pozitívnym príkladom pre mnohé štátne organizácie i inštitúcie verejnej správy, aby sa v budúcnosti rovnako úspešne zapojili do realizácie národných programov a priniesli tak nové pracovné príležitosti pre obyvateľov z prostredia MRK.

Príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B a Zdravé komunity 3B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Bratislave, dňa 16.10.2023