Tlačová správa 17.10.2023

MEMORANDUM O BUDÚCEJ SPOLUPRÁCI S ASOCIÁCIOU NEMOCNÍC SLOVENSKA

 

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny spoločne s Asociáciou nemocníc Slovenska deklarujú svoj spoločný záujem o spoluprácu podpísaním memoranda o spolupráci. Memorandum bolo podpísané v auguste tohto roka.

Obsahom memoranda je potvrdenie budúcej spolupráce oboch organizácií v oblasti implementácie programu pôsobenia asistentiek podpory zdravia v prostredí nemocníc, v rámci národného projektu Zdravé komunity 2B.

Na základe schváleného zámeru k novému národnému projektu Zdravé komunity už teraz vieme, že sieť asistentiek podpory zdravia v prostredí nemocníc sa bude rozširovať do nových zdravotníckych zariadení v rámci celého Slovenska. Aktuálne program pôsobí v 12 nemocniciach a národných ústavoch vrátane členských nemocníc Asociácie nemocníc Slovenska a veríme, že aj vďaka tejto spolupráci bude ďalšie rozšírenie programu úspešné.

Predmetom memoranda je najmä podpora spoločných aktivít, vzájomné využitie poznatkov a skúseností oboch organizácií i podpora do budúcnosti.

Príspevková organizácia Zdravé regióny si veľmi váži skutočnosť, že aj Asociácia nemocníc Slovenska oceňuje prácu asistentiek podpory zdravia a vníma dôležitosť tejto pozície, ktorá pomáha prekonávať bariéry pacientom prichádzajúcim do nemocnice z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Asociácia nemocníc Slovenska oceňuje spoločnú aktivitu, vníma ju ako veľmi prínosnú pre svojich členov, ktorí deklarovali záujem o umiestnenie asistentov podpory zdravia do ďalších nemocníc.

Príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Asociácia nemocníc Slovenska je  dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením právnických osôb, lôžkových prípadne iných zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktoré vzniklo na podnet riaditeľov nemocníc v roku 1991 a v súčasnosti združuje 82 zdravotníckych zariadení.

 

V Bratislave, dňa 17.10.2023