Tlačová správa 16. a 17. 10. 2019

V dňoch 16. a 17. októbra 2019 sa v Košiciach stretli zdravotní mediátori a ich koordinátori z Čiech a Slovenska, aby si vymenili skúsenosti z realizácie programov podpory zdravia pre znevýhodnené skupiny. Cieľom medzinárodného workshopu bola výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, návšteva lokalít zapojených do Národného programu Zdravé komunity, návšteva kolegov v spolupracujúcej nemocnici ako aj  prezentácia metodiky a hodnotenie dopadov realizovaných aktivít v podmienkach SR.

V rámci 2-dňového programu účastníci navštívili 3 segregované lokality na východnom Slovensku a jednu z 5-tich spolupracujúcich nemocníc, kde sa v rámci projektu úspešne darí implementovať pozíciu „Asistent osvety zdravia v prostredí nemocníc“. 

      

Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny od januára 2017 úspešne realizuje Národný projekt Zdravé komunity, ktorý má viac ako 10-ročnú históriu.  Na území 260 obcí, kde žije viac ako 184 000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít pôsobí spolu 263 asistentov osvety zdravia a 24 koordinátorov. Organizácia svoje aktivity realizuje aj v prostredí piatich spolupracujúcich nemocníc, kde pracuje 8 asistentiek prioritne na gynekologicko-pôrodníckych a detských oddeleniach.  Jedným z najdôležitejších výstupov projektu v období 2017 – 2019 je stanovenie zdravotných potrieb lokalít,  ktoré sú zapojené do projektu a realizácia vstupného merania pre hodnotenie výsledkov a dopadov aktivít. Zdravé komunity nie sú zdravotnícky program, ale program podpory zdravia, ktorý sa zameriava na zlepšovanie podmienok pre zdravie. Tieto činnosti vykonávame prostredníctvom zvyšovania zdravotnej gramotnosti – zlepšovaním prístupu k zdravotným službám a informáciám, búraním bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti a zlepšovaním so zdravím súvisiaceho správania. 

Skúsenosti, overené metódy v terénnej praxi, know-how pri zamestnávaní ľudí priamo z prostredia cieľovej skupiny a reálne výsledky sú hlavnými dôvodmi zahraničnej návštevy pod vedením Státního zdravotního ústavu (SZÚ) z Českej republiky, ktorý realizuje ESF projekt s názvom „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“. Formálne ciele oboch projektov sú odlišné, no prienik z pohľadu cieľovej skupinytémy zdravia je zreteľný. Celkom 39 zástupcov uvedeného projektu sa na východ Slovenska príde inšpirovať do oblastí, kde už projekt Zdravé komunity prebieha dlhodobo. 

Projekt ESF realizuje SZÚ v rámci Operačného programu „Zamestnanosť“ a riadiacim orgánom je Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR. Projekt je 5-ročný a v súčasnosti prebieha druhý rok. Projekt sa zameriava na preventívne intervenčné programy v 11-tich tematických celkoch, ktoré sa rozkladajú do 68-hodinových programov (P1-P68). Každý program je cielený na špecifickú oblasť podpory zdravia – od dentálnej hygieny, cez prevenciu infekčných a neinfekčných chorôb, po duševnú hygienu alebo prevenciu závislostí, atď. Od roku 2020 budú programy realizované vo vybraných lokalitách vo forme Kurzov zdravého životného štýlu a Kurzu pohybovej aktivity. Realizácia projektu prebieha vo všetkých 14 krajoch ČR prostredníctvom Regionálnych centier podpory zdravia, v rámci ktorých pôsobia mediátori podpory zdravia. V  súčasnosti v projekte pracuje 52 mediátorov a pokrývajú celkovo 87 lokalít (obcí alebo ich častí), ktoré sú identifikované ako ohrozené sociálnym vylúčením.  Mediátori, ktorí boli v rámci projektu vyškolení, poskytujú popri príprave realizácie preventívnych programov individuálne poradenstvo jednotlivcom a rodinám. Pomáhajú osobám, ktoré sú ohrozené chudobou, napojiť sa na zdravotné služby a pri orientácií v starostlivosti o zdravie. 

Národný projekt Zdravé komunity 2A sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.