Tlačová správa 27.11.2023

OCENENIE ORGANIZÁCIE ZDRAVÉ REGIÓNY NA ROMA SPIRIT 2023

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny získala dňa 25.11.2023 v rámci jubilejného 15. ročníka Roma Spirit 2023 ocenenie v kategórií Spoločnosť a zamestnávateľ. 

Organizácia Zdravé regióny bola v tejto kategórií nominovaná za príkladné zamestnávanie Rómov a ich následnú podporu pri dosahovaní kvalifikačných požiadaviek a zvyšovanie zamestnanosti priamo v komunitách. Významný je aktívny prístup ku zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít.

V príhovore zástupca organizácie poďakoval za nomináciu a ocenenie, taktiež priblížil jej činnosť a fungovanie: „Ocenenie patrí všetkým, ktorí po celý čas od roku 2003 pomáhali budovať  program Zdravé komunity. Organizácia Zdravé regióny je príkladom toho, ako môže úspešný program overený v praxi tretieho sektora fungovať pod hlavičkou štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR a pritom si zachovať základné piliere a nastavenia, ktoré ho robia výnimočným. Vďaka tomu už viac ako 20 rokov prináša pomoc a nádej všade tam, kde je to potrebné. Základom tejto úspešnej transformácie je úsilie všetkých zainteresovaných strán udržať a pomôcť pochopiť význam a dôležitosť realizovania aktivít s maximálnym zapojením a participáciou obyvateľov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít do tohto procesu. Organizácia nie je klasický zamestnávateľ z podnikateľského prostredia a na udržanie pracovných miest využíva finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu. Vzhľadom na počet zamestnancov, ktorých je viac ako 350 s viac ako 90-percentným podielom zamestnancov z marginalizovaných rómskych komunít z celého územia SR patrí od roku 2017 medzi lídrov v tejto oblasti  a to nie len na Slovensku ale aj v Európe. Okrem zamestnávania kladie organizácia veľký dôraz na sústavné vzdelávanie zamestnancov a podporu ich profesijného rastu, zvyšovanie formálneho stupňa vzdelania, zvyšovanie životnej úrovne a budovanie ľudských kapacít priamo v marginalizovaných rómskych komunitách.

Ocenenie Roma Spirit  má pre organizáciu Zdravé regióny ako aj zriaďovateľa MZ SR veľký význam a zároveň je to veľký záväzok do ďalšieho obdobia pokračovať a rozvíjať naše aktivity. Ďakujeme za nomináciu ako aj za rozhodnutie odbornej poroty.“

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny realizuje národný projekt Zdravé komunity 2B a Zdravé komunity 3B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.zdraveregiony.eu   

Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Udeľuje sa od roku 2008. Oceňovanie vyhlasuje mimovládna organizácia – Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).   www.romaspirit.sk

V Bratislave, dňa 27.11.2023