Tlačová správa 29.07.2020

Zdravé regióny sú príspevkovou organizáciou MZ SR. Organizácia od januára 2017 úspešne realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac ako 86 % zamestnancov pôsobiacich v príspevkovej organizácií (z celkového počtu 320) sú obyvateľmi segregovaných rómskych osídlení. V tomto období je  to veľká výhoda, keďže prostredníctvom tejto siete vieme v krátkom čase zistiť množstvo informácií priamo z komunít a zároveň vieme rýchlo dostať dôležité informácie do terénu.

Príspevková organizácia ako súčasť Ministerstva zdravotníctva SR má za úlohu pomáhať rezortu zdravotníctva v oblasti riešenia pandémie COVID-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

Ako organizácia sa po rokoch úspešného fungovania cítime dostatočne skúsení a silní na to, aby sme vedeli odborne poradiť, ako aj prakticky pomôcť v teréne rómskych osád. Od 13. marca 2020 v pravidelných týždenných intervaloch (3x týždenne) realizujeme prostredníctvom siete zamestnancov monitoring situácie v teréne a zaznamenávame  počty ľudí, ktorí sa od tohto termínu vrátili zo zahraničia.

Zároveň tiež evidujeme ďalšie informácie, ako napríklad, z ktorej krajiny sa vrátili a či majú príznaky respiračného ochorenia. Monitoring situácie v teréne v ¾ najkritickejších rómskych osídlení je dôležitým súhrnom informácií aj z dlhodobého hľadiska, keďže vieme, v ktorých lokalitách máme veľké skupiny obyvateľov, ktorí pravidelne cestujú do zahraničia. Uvedená databáza už od začiatku nástupu pandémie až do dnešného dňa predstavuje jediný systematický zber informácií z MRK zameraný na COVID-19 a slúžila ako hlavný podklad pre masívne preventívne testovane navrátilcov do MRK v spolupráci s Ozbrojenými silami SR. V rámci tohto testovania zároveň realizovali naši terénni pracovníci absolútne kľúčový samotný nábor navrátilcov na dobrovoľné testovanie.

Našou ďalšou činnosťou a nie jedinou, je realizácia aktivít (v 252 obciach), zameraných najmä na prevenciu a osvetu. Aktuálne spolupracujeme s viac ako 852 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – lekármi prvého kontaktu ale tiež so špecialistami.

Okrem sústavnej osvetovej  činnosti v teréne zameranej na prevenciu a informačnú kampaň pre obyvateľov MRK, realizujeme aj rozsiahlu informačnú kampaň priamo vo vzťahu k pandémii koronavírusu aj cez sociálne siete (https://www.facebook.com/zdraveregiony.eu/) a dedikovaný webový portál  (www.koronatemerel.sk).

Počas predchádzajúcich mesiacov sme vytvorili množstvo materiálov, odborných usmernení a  návrhov zameraných na pomoc pri riešení pandémie v MRK.  Časť z nich je zverejnená aj na našej webovej stránke v časti COVID – 19 „Návrhy ZR k manažmentu pandémie v MRK“ (https://www.zdraveregiony.eu/navrhy-zr-k-manazmentu-pandemie-v-mrk/)

V súčasnosti sme v jednaní s vedením ÚVZ SR ohľadom systematickej spolupráce Regionálnych úradov verejného zdravotníctva s našou sieťou v teréne. RÚVZ ponúkame pomoc vo forme kapacít priamo v teréne a prispôsobenia nášho monitorovacieho systému tak, aby ho mohli prakticky využiť. V spolupráci s RÚVZ finalizujeme návrh formálnej spolupráce pri monitorovaní navrátilcov do MRK, asistencii navrátilcom s povinným i dobrovoľným testovaním, s informovaním a vyšetrovaním kontaktov pozitívnych obyvateľov MRK, s posudzovaním a logistickou podporou individuálnych i komunitných karantén, a pod. Tento návrh a spolupráca by mali slúžiť ako príklad dobrej praxe vzájomnej internej spolupráce v rámci MZ a súčasne ako podklad pre Hlavného hygienika pre prípadné všeobecnejšie súvisiace usmernenia.

Riaditeľka príspevkovej organizácie, Mgr. Tatiana Hrustič hovorí: „Aktuálne informácie, ktoré máme z terénu (najmä vysoké počty navrátilcov z Anglicka, ktoré je momentálne „zelenou“ krajinou), nám ukazujú, že situáciu netreba podceňovať a je potrebné zamerať sa na efektívne formy prevencie. V praxi sa nám ukázalo (predovšetkým v priebehu masívneho testovania a počas poskytovania podpory komunitných karantén na Spiši) a naďalej ukazuje (momentálne najmä v Prešove), že je mimoriadne dôležité realizovať prevenciu precízne s ohľadom na odborné usmernenia a je potrebné všetky kroky dobre premyslieť, zvážiť riziká a dôsledky, no zároveň jednať rýchlo. Nie je totiž jedno či sú v izolácií dve domácnosti alebo deväť. Okrem toho, že sa zvyšuje riziko ďalšieho šírenia ochorenia s pribúdajúcimi kontaktmi, je potrebný aj nepretržitý servis na zabezpečenie bežných potrieb izolovaných obyvateľov. Mali by sme sa poučiť z predchádzajúcich zlyhaní a prieťahov na Spiši, neopakovať tamojšie chyby, a pristúpiť k systematickej spolupráci.“

V Bratislave, dňa 29.07.2020

Zdravé regióny

Previous Post