Tlačová správa 14. 11. 2019

Dňa 14.11.2019 sa v Senci konala Záverečná konferencia k Národnému projektu Zdravé komunity 2A. 

Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia dosiahnutých výsledkov projektu v projektovom období 2017 – 2019, hodnotenie dopadu projektu a tiež prezentácia výsledkov výskumných úloh zameraných na stanovenie zdravotných potrieb v marginalizovaných rómskych komunitách. Počas konferencie taktiež prebiehali diskusie so zaujímavými hosťami na rôzne témy od vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, metodiku až po prezentáciu príkladov dobrej praxe z terénnej práce asistentov osvety zdravia.

   

Záverečnú konferenciu Národného projektu Zdravé komunity 2A otvoril príhovor nominovaného riaditeľa pre strednú Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Dr. Hansa Klugeho.

Dr. Hans Kluge vo svojom príhovore predniesol dôležité posolstvo, ktoré hovorí o dôležitosti realizácie programov na znižovanie rozdielov v zdraví: „Zdravotná mediácia nie je zdravie len pre niektorých, nie je to zdravie pre väčšinu, je to zdravie pre všetkých – chudobných aj bohatých, starých aj mladých, ľudí z miest a z vidieka, pre občanov aj utečencov pre každého kdekoľvek a kedykoľvek.“

Riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny  Mgr. Tatiana Hrustič vo svojom príhovore odprezentovala informácie, z ktorých vyplýva, že projekt predstavuje doposiaľ najrozvinutejšiu verziu zdravotnej mediácie v strednej Európe. V súčasnosti pracuje na Slovensku najvyšší počet Asistentov osvety zdravia, ktorí pôsobia na území, kde žije viac ako 164 000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Vo svojich príhovoroch zástupcovia riadiaceho, ako aj sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje potvrdili pokračovanie projektu v druhej fáze pod názvom Zdravé komunity 2B. Zmluva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude podpísaná v decembri 2019 a zaručuje pokračovanie projektových aktivít bez prerušenia.

Súčasťou konferencie bola aj výstava fotografií z terénnej zdravotnej mediácie, ktorá všetkým prítomným priblížila podmienky, v ktorých projekt prostredníctvom asistentov osvety zdravia pôsobí.

Konferencia priniesla komplexný pohľad na aktivity projektu, na jeho metodickú čas, rozsiahle vzdelávacie aktivity a rozvoj ľudských zdrojov, úspešné pilotovanie asistentov osvety zdravia v nemocniciach, predstavila špecifiká práce v západoslovenskom regióne a vyzdvihla  spoluprácu s pomáhajúcimi projektami a pracovníkmi ďalších národných projektov, ktoré v teréne MRK pôsobia. 

Jedným z najdôležitejších výstupov z Národného projektu Zdravé komunity 2A sú aj výsledky zo stanovenia zdravotných potrieb a vstupného merania pre hodnotenie dopadov projektu. Tieto výskumné úlohy riešil pre potreby projektu tím z lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výsledky komplexne hodnotia podmienky pre zdravie v každej z cieľových lokalít na základe viac ako 300 parametroch a popisujú potreby, ktoré v oblasti zdravia konkrétne lokality majú.  Na základe profilov lokalít tak bude možné nastaviť aktivity zdravotnej mediácie, ktoré budú šité na mieru každej z viac ako 260 miest a obcí. Táto aktivita prináša možnosť riešiť situáciu zdravia znevýhodnených komunít adresne a s maximálnym efektom.

V Bratislave, dňa 18.11.2019

Zdravé regióny