Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Plavecký Štvrtok

13. júla 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Plavecký Štvrtok.

Pozícia Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume
Počet voľných miest:  1
Termín vyhlásenia výberového konania: 13.07.2022 – 21.07.2022
Termín osobného pohovoru: 22.07.2022 (piatok)
Predpokladaný dátum nástupu: 25.07.2022/podľa dohody
Forma spolupráce: dohoda o vykonaní práce
Lokalita: Plavecký Štvrtok

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie,
Miesto pobytu: ideálne ale nie nutne trvalý alebo prechodný pobyt v obci – výhoda
Pracovné skúsenosti: terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda nie podmienka

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty

Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uchádzač musí byť veľmi dobre oboznámený so sociálnymi podmienkami v  Plaveckom Štvrtku. Výhodou a odporúčaním je bydlisko a znalosť miestnych pomerov v marginalizovanej rómskej lokalite v tejto obci.

Úlohou anketára je:

  • terénny zber sociologických dát, ktorými sa zisťujú podmienky zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách na Záhorí (územie Bratislavského samosprávneho kraja) – lokalita – Plavecký Štvrtok
  • zber dát sa uskutočňuje pomocou vypĺňania dotazníkov;
  • vypĺňanie dotazníkov vyžaduje pobyt priamo v teréne a tiež aj v domácnostiach dopytovaných osôb;
  • anketár bude odborne vyškolený pre potreby zberu dát, správne pochopenie otázok v dotazníkoch a pre dodržiavanie etických štandardov sociálneho výskumníka.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 21.07.2022 (štvrtok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu,

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 3B – Anketár“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 – Mgr. Lenka Tóthová,  personalistka, tel.: +421907065220, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude dňa 22.7.2022 (piatok).

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním dohodu o vykonaní práce s predpokladaným nástupom k 25.7.2022

Odmena za vykonanú prácu – hodinová sadzba je 3,71 EUR/max. 54 hodín

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOCVzor životopisu v štruktúre Europass – doc

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFVzor životopisu v štruktúre Europass – pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – doc

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – pdf

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – doc

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – pdf