Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Záhorská Ves

29. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume Záhorská Ves.

Pozícia Anketár – terénny zber dát v sociálnom výskume
Počet voľných miest:  1
Termín vyhlásenia výberového konania: 29.06.2022 – 07.07.2022
Termín osobného pohovoru: 08.07.2022
Predpokladaný dátum nástupu: 11.07.2022
Forma spolupráce: dohoda o vykonaní práce
Lokalita: Záhorská Ves

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie,
Miesto pobytu: ideálne ale nie nutne trvalý alebo prechodný pobyt v obci – výhoda
Pracovné skúsenosti: terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda nie podmienka

Uchádzač musí byť veľmi dobre oboznámený so sociálnymi podmienkami v  Záhorskej Vsi. Výhodou a odporúčaním je bydlisko a znalosť miestnych pomerov v marginalizovanej rómskej lokalite v tejto obci.

Úlohou anketára je:

  • terénny zber sociologických dát, ktorými sa zisťujú podmienky zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách na Záhorí (územie Bratislavského samosprávneho kraja) – lokalita – Záhorská Ves
  • zber dát sa uskutočňuje pomocou vypĺňania dotazníkov;
  • vypĺňanie dotazníkov vyžaduje pobyt priamo v teréne a tiež aj v domácnostiach dopytovaných osôb;
  • anketár bude odborne vyškolený pre potreby zberu dát, správne pochopenie otázok v dotazníkoch a pre dodržiavanie etických štandardov sociálneho výskumníka.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 07.07.2022 (štvrtok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu,

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 3B – Anketár“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 – Mgr. Lenka Tóthová,  personalistka, tel.: +421907065220, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu. alebo Mgr. Daniel Kodaj, manažér hodnotenia dopadov, tel.: +421911896743, daniel.kodaj@zdraveregiony.eu.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude dňa 8.7.2022 (piatok).

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním dohodu o vykonaní práce s predpokladaným nástupom k 11.7.2022

Odmena za vykonanú prácu – hodinová sadzba je 3,71 EUR/druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOCVzor životopisu v štruktúre Europass – doc

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFVzor životopisu v štruktúre Europass – pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – doc

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – pdf

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – doc

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – pdf