Asistent/Asistentka podpory zdravia

10. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia – viac rozvinutý región. Aktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Hlavnými aktivitami projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc – viac rozvinutý región a menej rozvinuté regióny.

Pracovná pozícia: Asistent/Asistentka podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/dodania požadovanej dokumentácie: 10.06.2024 – 21.06.2024  (do 13:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.08.2024
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 825 EUR
Pracovná náplň APZ: POPIS PRACOVNEJ ČINNOSTI
Trvanie pracovného pomeru: ročná zmluva s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 26.06. – 28.06.2024 
Predpokladaný dátum zasadnutia výberovej komisie: 03.07.2024 (streda)

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohor len vybraných uchádzačov/uchádzačky. 

Oblasť pôsobenia – obce/mestá, pre ktoré AKTUÁLNE HĽADÁME asistenta/asistentku podpory zdravia:

Por. číslo Obec/Mesto Okres Počet pracovných miest
1. Kuchyňa Malacky 1
2. Rohožník Malacky 1
3. Závod Malacky 1

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE ukončená povinná školská dochádzka* PODMIENKA *uchádzač, ktorý navštevoval iba základnú školu a neukončil strednú školu, musí predložiť vysvedčenie, v ktorom sa uvádza informácia o ukončení povinnej školskej dochádzky
JAZYKOVÉ ZNALOSTI základná znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie PODMIENKA
MIESTO POBYTU trvalý alebo prechodný pobyt v danej obci/meste uvedenej v pracovnej ponuke PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Dotazník pre APZ TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

predkladá sa kópia vysvedčenia a potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré vydáva príslušná škola

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
TU

Zamestnanecké výhody a benefity

  • týždeň dovolenky naviac,
  • pružný pracovný čas,
  • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie APZ + doplniť obec/mesto“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie APZ + doplniť obec/mesto“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0948 120 020, 0902 972 165.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti:

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.