Asistent/Asistentka podpory zdravia

09. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka tka podpory zdravia v nasledujúcich 11-tich lokalitách (hľadáme 11 APZ).

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Termín prihlásenia sa do výber. konania: 09.11.2022 – 09.12.2022
Pozícia Asistent/Asistentka podpory zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka podpory zdravia: 1 jedno pracovné miesto na 1 lokalitu, 
Predpokladaný dátum nástupu: 01.01.2023
Predpokladaný termín osobných pohovorov: od 12.12 – 14.12.2022 (pondelok – streda)
Lokality v tabuľke nižšie (celkom 11) – 11 APZ

Oblasť pôsobenia/lokality, pre ktoré AKTUÁLNE HĽADÁME asistenta/asistentku podpory zdravia:

Por. číslo Obec Okres
1. Banská Bystrica Banská Bystrica
2. Čabalovce Humenné
3. Giraltovce Svidník
4. Iňačovce Michalovce
5. Jurské Kežmarok
6. Raslavice Bardejov
7. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
8. Svinia Prešov
9. Telgárt Brezno
10. Závadka nad Hronom Brezno
11. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda, uchádzač pri dosiahnutom základnom vzdelaní predloží popri vysvedčení z posledného navštevovaného ročníka aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky (vydáva príslušná základná škola),

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu APZ – výhoda,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite nasledujúce dokumenty (jednotlivé formuláre si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“):

 

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 09.12.2022 (piatok) do 13,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – APZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor v termínoch: 12.12. – 14.12.2022 (pondelok – streda).
Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 16.12.2022 vyberie úspešných uchádzačov a navrhne uzavrieť s nimi pracovnú zmluvu s predpokladaným nástupom k 01.01.2023.

Mzda je stanovená podľa zákona – minimálna hrubá mzda pre rok 2023 je 700 EUR.

Pozn.: Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.