Asistent/ka osvety zdravia

4. septembra 2019

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 11 lokalitách:

Termín výberového konania: 4.09.2019 – 17.09.2019
Pozícia Asistent/ka osvety zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 11
Predpokladaný dátum nástupu: 01.10.2019
Lokality v tabuľke nižšie (celkom 11)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

 

Por. číslo Obec Okres
1. Výborná/Slovenská Ves (zastupovanie počas MD) Kežmarok
2. Levice (zastupovanie počas MD) Levice
3. Košice Lunik IX Košice
4. Vítkovce/Chrasť nad Hornádom Spišská Nová Ves
5. Šumiac Brezno
6. Lučenec – Rapovská Križovatka Lučenec
7. Rakúsy Kežmarok
8. Plešivec Rožňava
9. Banská Bystrica Banská Bystrica
10. Arnutovce Spišská Nová Ves
11. Hodejov Rimavská Sobota

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta osvety zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 17.09.2019 pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2 A – AOZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

 

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 23 – 24.9.2019.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 25.09.2019 vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s nástupom k 1.10.2019.

Mzda je 520 € v hrubom mesačne.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0905 505 028.

Poznámka – Aktualizované k 10.09.2019.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost