Aktuálna informácia k 25.9.2020 – výberové konanie je z organizačných a procesných dôvodov súvisiacich s pandémiou a systémom EŠIF presunuté na mesiac október 2020. Predpokladaný nástup úspešných uchádzačov je k 1.11.2020.

Asistent/ka podpory zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Organizácia Zdravé regióny, Žiadateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B (ďalej len „NP ZK 2B“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci pripravovaného NP ZK 2B výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka podpory zdravia v nasledovných 9 lokalitách:

Termín výberového konania: 10.09.2020 – 21.09.2020
Pozícia Asistent/ka podpory zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka podpory zdravia: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 01.10.2020
Lokality v tabuľke nižšie (celkom 9)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

Por. číslo Obec Okres
1. Batizovce Poprad
2. Medzev Košice-okolie
3. Jelšava Revúca
4. Vranov nad Topľou, mestská časť  Čemerné Vranov nad Topľou
5. Kosihovce (zástup počas MD) Veľký Krtíš
6. Snina (zástup počas MD) Snina
7. Stropkov (zástup počas MD) Stropkov
8. Sečovce (zástup počas MD) Trebišov
9. Banská Bystrica Banská Bystrica

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta podpory zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu APZ – Výhoda,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 21.09.2020 (pondelok) pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2 B – APZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňa 23.09.2020 a 24.9.2020.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 25.09.2020 vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s nástupom k 1.10.2020

Mzda je stanovená podľa zákona – minimálna mzda pre rok 2020 je 580 €.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese maria.fumacova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0905 817 767.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Poznámka – Aktualizované k 10.09.2020