Asistent/Asistentka podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

24. január 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistent/Asistentka podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Pozícia Asistent/Asistentka podpory zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka podpory zdravia: 1 pracovné miesto na 1 lokalitu
Termín vyhlásenia výberového konania: 24.01.2023 – 30.01.2023
Termín osobného pohovoru: 02.02.2023 – 03.02.2023
Predpokladaný dátum nástupu: 15.02.2023

Oblasť pôsobenia/lokality, pre ktoré AKTUÁLNE HĽADÁME asistenta/asistentku podpory zdravia:

Por. číslo Obec Okres
1. Jablonové Malacky
2. Kuchyňa Malacky
3. Pernek Malacky
4. Záhorská Ves Malacky

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka –PODMIENKA (najnižšie akceptované vzdelanie zodpovedá absolvovaniu 9.ročníka základnej školy), nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda, uchádzač pri dosiahnutom základnom vzdelaní predloží popri vysvedčení z posledného navštevovaného ročníka aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky (vydáva príslušná základná škola),

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky) – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu APZ – výhoda,
Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

Zodpovedá za:
• Evidenciu svojej činnosti (denník APZ, registračný formulár klienta, mesačný záznam intervencií, dochádzka a iné podľa usmernenia KAPZ v rámci projektu.
Zabezpečuje:
• šírenie elementárnej zdravotnej osvety v marginalizovanej komunite;
• komunikáciu medzi obyvateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi;
• informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca;
• aplikovanie programu podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií KAPZ;
• zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie;
• v spolupráci s KAPZ identifikovanie rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, realizáciu o zbere údajov v teréne na základe inštrukcií KAPZ;
• výmenu informácií a skúsenosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s pracovníkmi komunitných centier a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným komunitám;
• osobnú účasť na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce;
• evidenciu o svojej činnosti (denník APZ, registračný formulár klienta, mesačný záznam intervencií, dochádzka a iné podľa usmernenia KAPZ);
• ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením KAPZ.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 30.01.2023 (pondelok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke). Do životopisu požadujeme uviesť aj platnú mailovú adresu pre potreby zasielania dokumentov. 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 3B – APZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 02.02.2023 – 03.02.2023 (štvrtok – piatok).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s predpokladaným nástupom k 15.02.2023 na dobu určitú do 31.12.2023. Ponúkaná hrubá mzda je 819 €.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOCVzor životopisu v štruktúre Europass – doc

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFVzor životopisu v štruktúre Europass – pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – doc

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti – pdf

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – doc

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDFVzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – pdf