Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc - Poprad

02. júna 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu  –„Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc – Poprad“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc“ poštou alebo na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu,

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícií
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termín na prihlásenie sa do výberového konania: do 24.06.2022 (piatok) – pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Termín vyhlásenia výberového konania:         02.06.2022 – 24.06.2022
Predpokladaný termín osobných pohovorov: 04.07.2022 (pondelok)
Miesto výkonu práce:                                           Nemocnica – Poprad
Predpokladaný nástup:                                      11.07.2022 (dohoda)

Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača s návrhom uzavrieť pracovnú zmluvu. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 14:00 na adrese: lujza.cizikova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0911/678 889.

Kvalifikačné požiadavky:

 • ukončené povinné stredné odborné vzdelanie (ukončené výučným listom) – podmienka
 • úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie, stredné pedagogické vzdelanie a vyššie vzdelanie – výhoda

Jazykové znalosti:

 • znalosť slovenského jazyka – podmienka
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka

Pracovné skúsenosti:

 • 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami – podmienka
 • skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce – výhoda

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád), záujem o prácu v zdravotníckom zariadení, výborné komunikačné schopnosti, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, bezúhonnosť – podmienka.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Mediácia – Sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Osvetová práca – Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Zlepšovanie vedomostí a zručností pacienta v oblasti zdravotníckych služieb;
 • Pomoc pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Psychosociálna podpora;
 • Ďalšie činnosti.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Nemocnica, Poprad
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou predĺženia.
Mzda je približne 741 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu – v prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Vyplnený dotazník pre APZ vo formáte DOCX: https://www.zdraveregiony.eu/wp-content/uploads/2018/04/Dotazn%C3%ADk-pre-APZ.docx

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost