Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

29. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Kvalifikačné požiadavky:

 • ukončené povinné stredné odborné vzdelanie (ukončené výučným listom) – podmienka
 • úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie, stredné pedagogické vzdelanie a vyššie vzdelanie – výhoda

Jazykové znalosti:

 • znalosť slovenského jazyka – podmienka
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka

Pracovné skúsenosti:

 • 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami podmienka
 • skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce – výhoda

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád), záujem o prácu v zdravotníckom zariadení, výborné komunikačné schopnosti, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktná povaha, bezúhonnosť – podmienka.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Asistentka/Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc“ poštou alebo na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu,

Príslušné dokumenty na vyplnenie si môžete stiahnuť aj z našej stránky:

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícií
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Termín na prihlásenie sa do výberového konania: do 09.12.2022 (piatok) – pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Predpokladaný termín osobných pohovorov: 12. – 16. december 2022 (pondelok – piatok)

Predpokladaný nástup: 01.01.2023/dohoda

Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na pohovor.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača s návrhom uzavrieť pracovnú zmluvu. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na  adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220, rovnako ako MIAPZN, Ing. Lujzu Čižíkovú – kontakt: 0911 678 889, na adrese: lujza.cizikova@zdraveregiony.eu.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Mediácia – Sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Osvetová práca – Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Zlepšovanie vedomostí a zručností pacienta v oblasti zdravotníckych služieb;
 • Pomoc pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Psychosociálna podpora;
 • Ďalšie činnosti.

Hlavné pracovné činnosti:

 • Zabezpečuje sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Zabezpečuje jazykový preklad; pomoc s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave;
 • Predchádza vzájomným nedorozumeniam a pomáha s riešením nedorozumení; s riešením konfliktných situácií;
 • Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Objasňuje prevádzkových a návštevných pravidiel nemocnice a oddelenia; výhod a medicínsky správnych postupov dodržiavania liečby; výhod a medicínsky správnych postupov starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy;
 • Zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb:
 • Pomáha s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme a poskytuje informácie a pomáha pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou;
 • Pomáha pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Podporuje vytvorenie podmienok na doliečenie pacienta v domácom prostredí;
 • Informuje rodinu a príbuzných o: vytvorení vhodných podmienok na doliečenie v domácom prostredí, nutnosti dodržiavať liečebný režim, absolvovaní kontrolných vyšetrení;
 • Koordinuje pomoc s dodržiavaním odporúčaní domácej liečby a riešením súvisiacich problémov mimo nemocnicu v spolupráci s terénnymi asistentmi podpory zdravia, koordinátormi asistentov, a prípadne ďalšími terénnymi pracovníkmi (terénna sociálna práca, asistenti učiteľa, rómske hliadky, a pod.);
 • Pomáha pacientovi s prekonávaním psychosociálnej záťaže spojenej s pobytom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, podporné a motivačné rozhovory a aktívne počúvanie;
 • Zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou;
 • Zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného);
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivity, venuje sa samoštúdiu podľa pokynov nadriadeného;
 • Komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia;

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov
Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2023 s možnosťou predĺženia.
Mzda je približne 766 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu – v prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Vyplnený dotazník pre APZ vo formáte PDF/DOC: Dotazník pre APZN

a vo formáte DOC: Dotazník pre APZ_doc

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDFČestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti