Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

29. júla 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Malacky.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Termín výberového konania: 23.8.2021-27.8.2021
Pozícia Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc
Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2021 (dohoda)
Miesto výkonu práce: Nemocnica Malacky

Vzdelanie:

 • ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie – podmienka,
 • preukázateľná 2 ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami – výhoda,
 • znalosť jazyka vylúčenej komunity

Jazykové znalosti:

 • základná znalosť slovenského jazyka – podmienka
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka

Pracovné skúsenosti:

 • 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami – podmienka
 • skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce – výhoda

Ďalšie požiadavky/výhody:

 • vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád)
 • záujem o prácu v zdravotníckom zariadení
 • výborné komunikačné schopnosti
 • dôveryhodnosť
 • spoľahlivosť
 • zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality,
 • nekonfliktnosť,
 • bezúhonnosť – podmienka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

a.) Mediácia – Sprostredkovanie informácií – zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom,

b.) Osvetová práca – Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;

 • Zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb
 • Pomáha pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici

c.) Psychosociálna podpora – Pomáha pacientovi a jeho rodinným príslušníkom s prekonávaním psychosociálnej záťaže;

d.) Podpora pri riešení krízových situácií – Pomáha pacientovi a personálu nemocnice s vybavovaním potrebných náležitostí pri hospitalizácii a prepustení pacienta.

Ďalšie činnosti:

 • zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom hlavnej aktivity, kontaktnou osobou Zdravotníckeho zariadenia;
 • zúčastňuje sa na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou;
 • zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZ, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného);
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivít podľa pokynov nadriadeného;
 • komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátorom asistentov podpory zdravia; podľa pokynu priameho nadriadeného sa venuje samoštúdiu

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite potrebné dokumenty poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

alebo v elektronickej forme mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu a karin.vanatkova@zdraveregiony.eu.

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 3B – APZN“.

Dokumenty (potrebné pre zaradenie do výberového konania):

• Životopis v štruktúre Europass
• Vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii
• Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
• Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 18. augusta 2021 (streda). Pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky. 

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Plánovaný termín osobných pohovorov v termíne: 23.8.2021-27.8.2021

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača s návrhom uzavrieť pracovnú zmluvu. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Doplňujúce informácie: Mzda je približne 929,27 € v hrubom mesačne.  Pracovná zmluva je na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. (Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“)

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC/PDF:

CV_zivotopis_europass_vzor_doc

CV_zivotopis_europass_vzor_pdf

Vyplnený dotazník pre APZ vo formáte DOC/PDF:    

Dotazník pre APZN_vzor_doc

Dotazník pre APZN_vzor_pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC/PDF:                                    cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_doc

cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost_pdf

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC/PDF

cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_doc

cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_pdf