Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

06. november 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica, Poprad. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc 
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 06.11.2023 – 20.11.2023 (do 13,00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: 862,50 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024/s možnosťou predĺženia
Miesto výkonu práce: Nemocnica Poprad – gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a pediatria
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*:  27.11.2023 – 1.12.2023  (miesto konania pohovorov oznámime pozvaným uchádzačom)
Predpokladaný dátum zasadnutia výberovej komisie: 08.12.2023
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE nižšie stredné odborné vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie, stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium), úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie, stredné pedagogické vzdelanie a vyššie vzdelanie

PODMIENKA

VÝHODA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie PODMIENKA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami 

skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce

VÝHODA

VÝHODA

BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád), záujem o prácu v zdravotníckom zariadení, výborné komunikačné schopnosti, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktná povaha, bezúhonnosť – podmienka.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Mediácia – Sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Osvetová práca – Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Zlepšovanie vedomostí a zručností pacienta v oblasti zdravotníckych služieb;
 • Pomoc pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Psychosociálna podpora;
 • Ďalšie činnosti.

Hlavné pracovné činnosti:

 • Zodpovedá za:
 • Zabezpečuje sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Zabezpečuje jazykový preklad; pomoc s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave;
 • Predchádzanie vzájomným nedorozumeniam a pomoc s riešením nedorozumení; pomoc s riešením konfliktných situácií;
 • Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Objasňovanie prevádzkových a návštevných pravidiel nemocnice a oddelenia; výhod a medicínsky správnych postupov dodržiavania liečby; výhod a medicínsky správnych postupov starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy;
 • Zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb:
 • Pomáha s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme a poskytuje informácie a pomáha pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou;
 • Pomáha pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Podporuje vytvorenie podmienok na doliečenie pacienta v domácom prostredí;
 • Informuje rodinu a príbuzných o: vytvorení vhodných podmienok na doliečenie v domácom prostredí, nutnosti dodržiavať liečebný režim, absolvovaní kontrolných vyšetrení;
 • Koordinuje pomoc s dodržiavaním odporúčaní domácej liečby a riešením súvisiacich problémov mimo nemocnicu v spolupráci s terénnymi asistentmi podpory zdravia, koordinátormi asistentov, a prípadne ďalšími terénnymi pracovníkmi (terénna sociálna práca, asistenti učiteľa, rómske hliadky, a pod.);
 • Pomáha pacientovi s prekonávaním psychosociálnej záťaže spojenej s pobytom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, podporné a motivačné rozhovory a aktívne počúvanie;
 • Zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou;
 • Zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného);
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivity, venuje sa samoštúdiu podľa pokynov nadriadeného;
 • Komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Dotazník pre APZ TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Asistentka podpory zdravia v nemocniciach“.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Asistentka podpory zdravia v nemocniciach“.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00, kontaktná osoba: Personálne oddelenie, tel.: 0904952712, 0945450286 e-mail: personalne@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 370 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.