Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

21. apríla 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu –„Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc – Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia, Trebišov.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 21.04.2023 – 19.05.2023
Predpokladaný dátum nástupu:  15.06.2023
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: 767 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2023/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: koniec mája 2023 (presný termín a miesto konania pohovorov oznámime pozvaným uchádzačom)
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE úplné stredné odborné vzdelanie

úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie, stredné pedagogické vzdelanie a vyššie vzdelanie

PODMIENKA

VÝHODA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie PODMIENKA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami 

skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce

PODMIENKA

VÝHODA

BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád), záujem o prácu v zdravotníckom zariadení, výborné komunikačné schopnosti, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktná povaha, bezúhonnosť – podmienka.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Mediácia – Sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Osvetová práca – Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Zlepšovanie vedomostí a zručností pacienta v oblasti zdravotníckych služieb;
 • Pomoc pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Psychosociálna podpora;
 • Ďalšie činnosti.

Hlavné pracovné činnosti:

 • Zabezpečuje sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Zabezpečuje jazykový preklad; pomoc s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave;
 • Predchádza vzájomným nedorozumeniam a pomáha s riešením nedorozumení; s riešením konfliktných situácií;
 • Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Objasňuje prevádzkových a návštevných pravidiel nemocnice a oddelenia; výhod a medicínsky správnych postupov dodržiavania liečby; výhod a medicínsky správnych postupov starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy;
 • Zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb:
 • Pomáha s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme a poskytuje informácie a pomáha pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou;
 • Pomáha pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Podporuje vytvorenie podmienok na doliečenie pacienta v domácom prostredí;
 • Informuje rodinu a príbuzných o: vytvorení vhodných podmienok na doliečenie v domácom prostredí, nutnosti dodržiavať liečebný režim, absolvovaní kontrolných vyšetrení;
 • Koordinuje pomoc s dodržiavaním odporúčaní domácej liečby a riešením súvisiacich problémov mimo nemocnicu v spolupráci s terénnymi asistentmi podpory zdravia, koordinátormi asistentov, a prípadne ďalšími terénnymi pracovníkmi (terénna sociálna práca, asistenti učiteľa, rómske hliadky, a pod.);
 • Pomáha pacientovi s prekonávaním psychosociálnej záťaže spojenej s pobytom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, podporné a motivačné rozhovory a aktívne počúvanie;
 • Zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou;
 • Zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného);
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivity, venuje sa samoštúdiu podľa pokynov nadriadeného;
 • Komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia;

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Dotazník pre APZ TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie APZ v prostredí nemocníc – Trebišov“.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie APZ v prostredí nemocníc – Trebišov“.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 15:00 na  adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220, rovnako ako MIAPZN, Ing. Lujzu Čižíkovú – kontakt: 0911 678 889, na adrese: lujza.cizikova@zdraveregiony.eu.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov: 323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.