Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

10. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc. Aktuálne obsadzujeme 2 pracovné miesta.

Hlavnými aktivitami projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc – viac rozvinutý región a menej rozvinuté regióny.

Pracovná pozícia: Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc
Termín prihlásenia sa do výber. konania/dodania požadovanej dokumentácie: 10.06.2024 – 21.06.2024  (do 13:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.08.2024/dohodou
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 862,50 EUR
Trvanie pracovného pomeru: ročná zmluva s možnosťou predĺženia
Miesto výkonu práce: vybrané zdravotnícke zariadenie
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 26.06. – 28.06.2024 
Predpokladaný dátum zasadnutia výberovej komisie: 03.07.2024 (streda)

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohor len vybraných uchádzačov/uchádzačky. 

Oblasť pôsobenia – zdravotnícke zariadenia, pre ktoré AKTUÁLNE HĽADÁME asistenta/asistentku podpory zdravia:

Por. číslo Názov zariadenia Adresa Počet pracovných miest
1. Detská fakultná nemocnica Košice Tr. SNP 1, 040 11  Košice 1
2. Nemocnica s poliklinikou, Brezno n.o. Banisko, 273/1, 977 01  Brezno 1

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE min. nižšie stredné odborné vzdelanie

vyššie vzdelanie

PODMIENKA

VÝHODA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI základná znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie PODMIENKA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI prax v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami, skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce VÝHODA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite – akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (marginalizované rómske komunity),
záujem o prácu v zdravotníckom zariadení, výborné komunikačné schopnosti, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktná povaha.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Mediácia – sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • Osvetová práca – poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • Zlepšovanie vedomostí a zručností pacienta v oblasti zdravotníckych služieb;
 • Pomoc pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • Psychosociálna podpora;
 • Ďalšie činnosti.

Hlavné pracovné činnosti:

Asistentka podpory zdravia zodpovedá za:

 • zabezpečovanie sprostredkovania informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom;
 • zabezpečovanie jazykového prekladu; pomáha s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave;
 • predchádzanie vzájomným nedorozumeniam a pomáha s riešením nedorozumení; s riešením konfliktných situácií;
 • poskytovanie informácií, zlepšenie vedomosti a podporu zručnosti a motivácie pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní;
 • objasňovanie prevádzkových a návštevných pravidiel nemocnice a oddelenia; výhod a medicínsky správnych postupov dodržiavania liečby; výhod a medicínsky správnych postupov starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy;
 • zlepšovanie vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb:
 • pomoc s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme a poskytovanie informácii a pomoc pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou;
 • pomoc pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici;
 • podporu vytvorenia podmienok na doliečenie pacienta v domácom prostredí;
 • informovanie rodiny a príbuzných o: vytvorení vhodných podmienok na doliečenie v domácom prostredí, nutnosti dodržiavať liečebný režim, absolvovaní kontrolných vyšetrení;
 • koordináciu pomoci s dodržiavaním odporúčaní domácej liečby a riešením súvisiacich problémov mimo nemocnicu v spolupráci s terénnymi asistentmi podpory zdravia, koordinátormi asistentov, a prípadne ďalšími terénnymi pracovníkmi (terénna sociálna práca, asistenti učiteľa, rómske hliadky, a pod.);
 • pomoc pacientovi s prekonávaním psychosociálnej záťaže spojenej s pobytom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, podporné a motivačné rozhovory a aktívne počúvanie;

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou; zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného); zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivity, venuje sa samoštúdiu podľa pokynov nadriadeného; komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Dotazník pre APZ TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TU
5. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Asistentka podpory zdravia v nemocniciach“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Asistentka podpory zdravia v nemocniciach“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0948 120 020, 0902 972 165.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti:

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.