Expert/Expertka pre metodiku

10. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Expert/Expertka pre metodiku. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Expert/Expertka pre metodiku
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 10.10.2023 – 22.10.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 2 100 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: Ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 27.10.2023
Termín zasadnutia výberovej komisie: 02.11.2023
Miesto konania pohovoru: Ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • tvorí a aktualizuje metodické usmernenia pre zamestnancov na všetkých úrovniach a pokyny pre terénnych zamestnancov projektu v rámci hlavej aktivity, najmä v oblasti podpory zdravia a prevencie, spolupráce s pracovnou zdravotnou službou (PZS), zdravotnej mediácie v teréne a v nemocniciach,
 • spolupracuje na riešeniach komunitných infraštruktúrnych problémov s priamym dopadom na zdravie spolu s hlavným manažérom regionálnej podpory zdravia (HMRPZ),
 • vytvára podporné materiály k osvetovým a intervenčným činnostiam, ktoré sú realizované na všetkých úrovniach hlavnej aktivity,
 • vyhodnocuje správnosť a rozsah implementácie metodických pokynov, postupov a metodických usmernení v praxi,
 • spolupracuje na vytváraní špecifikácie vykonávaných činnosti asistentov podpory zdravia (APZ) na komunitnej úrovni v súvislosti s profilom lokalít a sociálnymi determinantmi zdravia, ako aj na vytváraní špecifikácie vykonávaných činností pre asistentov podpory zdravia v nemocniciach (APZN),
 • koordinuje priebežné spracovanie výstupov projektových činností
 • spolupracuje s expertmi národného projektu (NP) na všetkých úrovniach,
 • komunikuje s externými odbornými subjektmi a partnermi, zúčastňuje sa konferencií, pracovných skupín a zasadaní na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • spolupracuje na vypracovaní odborných podkladov a analýz výstupov projektu,
 • poskytuje svoje kapacity na expertnú, medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu v rámci projektu,
 • zabezpečuje ďalšie činnosti v súlade s cieľmi projektu podľa pokynov nadriadeného.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ 2.stupňa, oblasť humanitárneho zamerania – výhoda PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 3-ročná prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka
anglický jazyk – podmienka
PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY skúsenosti s riadením ľudí
balík MS Office – pokročilý užívateľ
vodičský preukaz – typ B (aktívny šofér)*
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

*uchádzač by mal vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov

Ďalšie výhody:

 • motivácia k práci s cieľovou skupinou,
 • tímovosť,
 • integrita,
 • empatický prístup,
 • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode),
 • systematickosť, schopnosť plánovania,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Expert/Expertka pre metodiku“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Expert/Expertka pre metodiku“ do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.