Expert/Expertka pre terén - stredné a Západné Slovensko

09. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Expert/Expertka pre terén – stredné a západné Slovensko. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Expert/Expertka pre terén – stredné a západné Slovensko
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 09.10.2023 – 22.10.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 2 100 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 25.10. – 26.10.2023
Termín zasadnutia výberovej komisie: 02.11.2023
Miesto konania pohovoru: Ústredie ZR, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov

Miesto výkonu práce:  oblastné skupiny, v ktorých pôsobí NP Zdravé komunity primárne na západnom a strednom Slovensku.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Zodpovedá za implementáciu projektových aktivít v teréne na úrovni pridelených oblastných skupín KAPZ,
 • koordinuje a riadi činnosti KAPZ,
 • zodpovedá za výkon činnosti oblastných skupín podľa metodických usmernení,
 • realizuje kontrolnú a podpornú činnosť na úrovni pridelených oblastných skupín KAPZ a APZ, o vykonaných aktivitách písomne informuje,
 • dáva podnety na tvorbu metodických postupov a návrhy na aktualizáciu alebo zmenu postupov súvisiacich s efektivitou  pracovných činností KAPZ a APZ,
 • zúčastňuje sa na interných a externých pracovných stretnutiach,
 • zodpovedá za plánovanie a realizáciu osobných pohovorov pre obsadenie pozícii KAPZ a APZ,
 • realizuje kontrolu a vyhodnocuje realizáciu pracovných činnosti KAPZ a APZ v teréne podľa určených metodických pokynov,
 • schvaľuje pracovné plány a plány pracovných ciest pre KAPZ,
 • spolupracuje pri riešení aktuálnych krízových situácií v lokalitách (napr. akútne epidemiologické situácie, živelné katastrofy a pod.),
 • spolupracuje pri adaptačnom procese nových zamestnancov,
 • zabezpečuje ďalšie činnosti v súlade s cieľmi projektu podľa pokynov nadriadeného.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ 2.stupňa v oblasti verejného zdravotníctva, administrácie vo verejnom zdravotníctve alebo humanitárneho zamerania PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 3.-ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka
rómsky jazyk – výhoda
anglický jazyk – výhoda
PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY Skúsenosti s riadením ľudí – min. 2 roky
Balík MS Office – pokročilý užívateľ
Vodičský preukaz – typ B (aktívny šofér)*
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

*uchádzač by mal vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov

Ďalšie výhody:

 • schopnosť sebariadenia,
 • motivácia k práci s cieľovou skupinou,
 • tímovosť,
 • integrita,
 • empatický prístup,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • efektívna osobná a písomná komunikácia,
 • systematickosť, schopnosť plánovania,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Motivačný list max. 1 strana
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Expert/Expertka pre terén – západné a stredné Slovensko“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Expert/Expertka pre terén – západné a stredné Slovensko“ do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.