Expert/Expertka v oblasti zdravia Rómov

29. február 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – „Expert/Expertka v oblasti zdravia Rómov“.

Pracovná pozícia: Expert/Expertka v oblasti zdravia Rómov
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 29.02.2024 – 13.03.2024 (do 13:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 15.03.2024/dohodou
Odmena – hodinová mzda (brutto): 26,50 EUR
Typ pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti
v rozsahu 10 h./týždeň, max. však 250 hodín
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024
Miesto výkonu práce: územie SR
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: dohodou

*Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušných odboroch

PODMIENKA

VÝHODA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI A KOMPETENCIE znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom

schopnosť aktívnej práce s odbornou literatúrou v anglickom jazyku

PODMIENKA

PODMIENKA

ĎALŠIE POŽIADAVKY min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor vzdelania – medicínske, prírodné alebo sociálne vedy so zameraním na zdravie, verejné zdravotníctvo a im príbuzné odbory

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušných odboroch

dobré znalosti v oblasti metodológie socio-epidemiologického alebo verejno-zdravotníckeho výskumu

PODMIENKA

 

 

VÝHODA

KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY min. 5-ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK, aj v oblasti výskumu PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY predchádzajúce skúsenosti s výskumom v MRK, uchádzač doloží zoznam odborných publikácií z relevantnej oblasti

Pracovná náplň a zodpovednosti

  • Odborná konzultačná činnosť pre organizáciu Zdravé regióny v oblasti zdravia znevýhodnených skupín.
  • Odborná spolupráca na realizácii vybraných aktivít (AP Zdravie) v oblasti štrukturálnych determinantov zdravia.
  • Odborná konzultačná činnosť pri interpretácii údajov z lokalít.
  • Odborná spolupráca s orgánmi verejného zdravotníctva na aktivitách súvisiacich s prenosnými aj neprenosnými ochoreniami.
  • Odborné návrhy, formulácie a podávanie podnetov na štrukturálne zmeny v oblasti podpory zdravia MRK kompetentným orgánom.
  • Zastupovanie organizácie na odborných pracovných skupinách a krízových štáboch, ako aj na zahraničných odborných podujatiach.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS (v životopise musí byť uvedený zoznam projektov, ktoré uchádzač viedol alebo na nich participoval) TU
2. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – „Expert/Expertka v oblasti zdravia“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Expert/Expertka v oblasti zdravia“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712 – kontaktná osoba: Mgr. Ráchel Boleková – personalistka.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.