23.mája 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Expert/ka v oblasti  zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia.

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Aktivity a činnosti zameriavame na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia – napr. diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania, súvisiaca legislatíva….).

Pracovná náplň a zodpovednosti

  • Konzultácie s externými inštitúciami v danej téme a navrhovanie súvisiacich postupov riešení a príprave návrhov legislatívnych zmien
  • Odborné vedenie vybraných skupín zamestnancov  v prípade krízových situácií
  • Návrhy, formulácie a podávanie podnetov na štrukturálne zmeny v oblasti podpory zdravia MRK kompetentným orgánom
  • Spolupráca na monitorovacích správach o nerovnostiach v zdraví medzi MRK a všeobecnou populáciou
  • Komunikácia s MZ SR
  • Príprava podkladov a konzultácie pre rezort ministerstva zdravotníctva k danej téme
  • Zastupovanie organizácie na odborných pracovných skupinách a krízových štáboch
  • Práca priamo v lokalitách kde pôsobí organizácia

Forma pracovného úväzku – hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné požiadavky

Vzdelanie: minimálne VŠ 2. stupeň, odbor vzdelania: sociálne vedy, verejné zdravotníctvo a im príbuzné odbory

Prax: min. 3 ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK, aj v oblasti výskumu

Jazyková kompetencia: schopnosť aktívnej práce s odbornou literatúrou v anglickom jazyku

Výhody: 3. stupeň VŠ vzdelania v príslušných odboroch, dobré znalosti v oblasti metodológie výskumu, predchádzajúce skúsenosti s terénnym výskumom v marginalizovaných rómskych osídleniach alebo inak sociálne znevýhodnenom prostredí.

 Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať všetky nasledovné dokumenty s predmetom „Výberové konanie – Expert/ka v oblasti  zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia “ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu :

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 30.5.2022 (piatok). Do predmetu e – mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Expert/ka v oblasti  zdravia vylúčených skupín a verejného zdravia“

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 31.5.2022 (pondelok).
Po absolvovaní osobných pohovorov, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup – 06/2022/ dohoda
Mzda je stanovená v rámci projektu na 2000 € brutto.
Miesto výkonu práce: SR

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 na adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.