Expert/ka pre finančné riadenie

13. decembra 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratných finančných príspevkov pre Národný projekty ZK 2B, ZK 3B a KTM, financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu experta/tky pre finančné riadenie.

Počet voľných miest: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 15.1.2022/dohodou
Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok
Miesto výkonu: Koceľova 9, Bratislava
Termín vyhlásenia výberového konania: 13.12.2021
Termín na prihlásenie sa do výberového konania 7.1.2022 (piatok)
Termín výberového konania/osobného pohovoru: 10. – 14.1.2022
Ponúkaný plat 2 300 €

Expert pre finančné riadenie (náplň práce):

 • Zodpovedá za riadenie finančných prostriedkov v rámci organizácie, v súlade s pravidlami štátneho rozpočtu a pravidlami financovania EŠIF;
 • Zodpovedá za výkon predbežnej finančnej kontroly výdavkov pred každou finančnou transakciou v súlade s platnou  legislatívou a so systémom riadenia EŠIF;
 • Vykonáva pravidelnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov organizácie a v rámci rozpočtov NP;
 • Vykonáva kontrolu oprávnenosti výdavkov v nadväznosti na rozpočet NP;
 • Podieľa sa na príprave a realizácii verejného obstarávania za finančné riadenie, zodpovedá za súlad s rozpočtovými položkami NP;
 • Zodpovedá za kontrolu plnenia zákonných náležitostí organizácie – individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, a pod. v zákonných termínoch;
 • Zabezpečuje podklady potrebné pre výkon auditu organizácie;
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu;
 • Bezhotovostný platobný styk prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici, vklady a výbery v hotovosti prostredníctvom komerčnej banky;
 • Zodpovednosť za komplexné spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov;
 • Sledovanie čerpania finančných prostriedkov v rámci rozpočtov organizácie podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle platnej metodiky;
 • Zostavovanie návrhu a rozpisu rozpočtu do Štátnej pokladnice, vykonávanie zmien rozpočtu na základe rozpočtových opatrení,
 • Príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice;
 • Zadávanie výkazov do informačného systému ŠP;
 • Komplexný výkon pokladničnej agendy a vedenie hotovostnej pokladne.

Kvalifikačné požiadavky:

Pracovné skúsenosti: kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania ekonomického zamerania; preukázateľná minimálna 3-ročná  prax s finančným riadením v rámci štátneho rozpočtu a tiež s pravidlami financovania EŠIF

Počítačové zručnosti: Mzdový a účtovný software –  expert, Microsoft Office – pokročilý užívateľ/ka

Osobnostné predpoklady a zručnosti: samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, zmysel pre detail,  dôveryhodnosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz skupiny B.

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mailom nasledovné dokumenty s predmetom EXPERT na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu do 07.1.2022 (piatok).

Povinnými prílohami žiadosti sú:

 • Profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku;
 • Motivačný list (max. 1 strana);
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

Kontaktná osoba – Lenka Tóthová, personalistka
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDF: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost