Grafik (grafický dizajnér)/ strihač/zvukár

04. marec 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Grafik (grafický dizajnér)/strihač/zvukár“.

Hlavnou aktivitou projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc v menej a viac rozvinutých regiónoch.

Pracovná pozícia: Grafik (grafický dizajnér)/strihač/zvukár
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 04.03.2024 – 15.03.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.04.2024
Odmena – hodinová mzda (brutto): 25 EUR/max. 350 hod. ročne
Typ pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 19.3.2024 -20.3.2024/dohodou
*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE min. vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so všeobecným zameraním alebo zameraním na grafický dizajn, programovanie, žurnalistiku, marketing, strih a postprodukciu PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI Slovenský jazyk – výborná znalosť slovom aj písmom

Anglický jazyk

PODMIENKA

VÝHODA

ĎALŠIE POŽIADAVKY Pokročilý užívateľ so skúsenosťami s prácou v programoch: Adobe Illustrator alebo Adobe Photoshop alebo Corel Draw alebo Adobe Premiere Pro alebo Adobe After Effects alebo Adobe InDesign alebo Adobe Audition, DaVinci Resolve alebo OBS Studio

viacročné skúsenosti s tvorbou strihom, designom a ozvučením AVD diel

Bezúhonnosť

PODMIENKA

 

OSOBITNÉ POŽIADAVKY min. 3-ročná preukázateľná prax v oblasti grafického dizajnu, produkcie a postprodukcie AVD diel

skúsenosti s úpravou fotografií, s DTP finalizáciou a s tlačiarenskými prácami, znalosť grafických a motion grafických programov

kandidát by mal byť skúsený a orientovať sa v aktuálnych novinkách a trendoch grafického dizajnu a audiovizuálnej oblasti , je kreatívny

PODMIENKA

 

VÝHODA

 

 

 

Ďalšie požiadavky
samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, ústretovosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, výborný ústny aj písomný prejav, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota sa vzdelávať a rozvíjať vedomosti,

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • stará o návrh a grafické spracovanie propagačných materiálov, manuálov, tlačovín a ďalších materiálov súvisiacich s propagáciou NP;
 • upravuje fotografie, ilustračné obrázky, podklady pre publicitu podľa požiadaviek;
 • vytvára prvotné návrhy a po spolupráci a konzultovaní so zadávateľom upravuje a finalizuje výsledné výstupy;
 • vytvára jednotnú koncepciu, ktorá rešpektuje pravidlá manuálu pre publicitu a informovanosť a design manuál NP;
 • spracováva návrhy napr. na bannery, inzercie, PR články, vizitky, projektové tlačoviny a podporuje tak jednotnú značku a vizuál NP;
 • berie do úvahy nielen grafické spracovanie a vizuálny štýl ale aj celkový koncept NP, kompozíciu a rozvrhnutie ďalších zložiek napr. ako je typografia alebo písmo;
 • posiela vždy niekoľko návrhov, z ktorého po odsúhlasení vytvára finálne verzie určené pre online uverejnenie alebo tlačové dáta s DTP úpravou pre finálnu tlač;
 • vytvára grafický obsah pre tlač, médiá a web, vytvára prezentácie alebo grafické príspevky určené na zverejnenie na sociálne siete;
 • spravuje a kontroluje dizajn všetkých materiálov na komunikačných kanáloch;
 • rešpektuje pokyny zamestnávateľ a konzultuje s ním jednotlivé detaily súvisiace s prípravou grafiky;
 • strih a úprava audio/video záznamov;
 • ozvučenie audio-video záznamov;
 • vkladanie titulkov (SJ, AJ) do audio/video záznamov;
 • tvorba krátkych audio-video prezentácií podľa zadania a pokynov zamestnávateľa;
 • spracovanie a postprodukcia AVD obsahu či už z interiéru alebo exteriéru;
 • grafická úprava a finalizácia audio/video a audio-video záznamov podľa design manuálu NP a manuálu pre informovanosť a publicitu v rozsahu určenom na základe požiadaviek zamestnávateľa.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS  (max. 2 strany) TU
2. Motivačný list (max. 1 strana)
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, resp. diplom; nemusí byť overená notárom),
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
6. Referencie alebo vzory už dokončených prác, ktoré uchádzač/uchádzačka realizoval/-a v minulosti (doložiť na osobnom pohovore)

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – „Grafik (grafický dizajnér)/strihač/zvukár“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Grafik (grafický dizajnér)/strihač/zvukár“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.