Späť na pracovné ponuky

Hlavný kontrolór

08. januára 2021

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Hlavný kontrolór“.

Hlavným cieľom organizácie je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Medzi hlavné aktivity patria realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK prostredníctvom  systematizovanej práce ľudských zdrojov vo viac ako 280 lokalitách po celom území SR.

Názov pozície: Hlavný kontrolór

Kvalifikačné požiadavky

Vzdelanie: VŠ I. stupeň alebo 5 ročná prax v oblasti výkonu a administratívy kontroly, odbor vzdelania: právne alebo ekonomické – výhodou, minimálne dvoj ročná preukázateľná prax s plánovaním, vykonávaním a administráciou kontrolných činností; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B;

Osobnostné a ďalšie požiadavky:

 • Samostatnosť a prevzatie zodpovednosti za plnenie zverených úloh
 • Tímový hráč
 • Vôľa a chuť pracovať na vlastnom rozvoji
 • Ľudský prístup
 • Zmysel pre detail a dôslednosť

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Vykonávanie kontroly kvality vo zverenej oblasti
 • Predkladá riaditeľke raz za tri mesiace návrh plánu kontrolnej činnosti
 • Vyhotovuje odborné stanoviská ku konkrétnym oblastiam kontroly (ľudské zdroje, administratíva, súlad plánu s reálnymi činnosťami, kontrola realizácie plánov pracovných ciest a výkon pracovných činností APZ v teréne)
 • Pripravuje a predkladá správu o výsledkoch kontroly
 • Administrácia a dokumentovanie vykonaných kontrol na mieste a ich následné reportovanie
 • Spolupráca s expertmi pri navrhovaní efektívnejších postupov, ktoré minimalizujú riziko chýb v jednotlivých procesoch
 • Kontrola dodržiavania interných predpisov organizácie
 • Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom organizácie
 • Dodržiavanie platných zákonov a nariadení ako BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a ochrany životného prostredia
 • Ďalšie činnosti

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mail s predmetom “Hlavný kontrolór” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu spolu s nasledovnými dokumentmi:

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) prípadné referencie/odporúčania

Pozn.: Z uvedených dokumentov má byť zrejmé splnenie kvalifikačných požiadaviek.

Termíny:

Termín na prihlásenie  sa do výberového konania: od 8.1.2021. – 15.1.2021 (piatok – piatok)
Predpokladaný termín osobných pohovorov: 25.1. – 29.1.2021 (pondelok – piatok) – vzhľadom na aktuálnu situáciu budú pohovory prebiehať online
Predpokladaný nástup – 1.2.2021/dohoda

Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na online pohovor.

Kontaktná osoba:

Lenka Tóthová – personalistka
Tel.: 0907 065 220, e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Doplňujúce informácie:

Miesto výkonu práce – Košice (pozn. v rámci výkonu práce sú vyžadované a realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh).
Pracovná zmluva – doba určitá, obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia.
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok.
Mzda je cca 1 350 € brutto.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost