Hlavný manažér/Hlavná manažérka rozvoja podmienok pre zdravie

16. novembra 2022

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Hlavný manažér/Hlavná manažérka rozvoja podmienok pre zdravie“.

Hlavným cieľom projektu NP ZK 2B je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Náplň práce, zodpovednosť za a povinnosti:

  • Navrhuje, plánuje, riadi, monitoruje a priebežne vyhodnocuje pilotné intervencie ohľadne lokálnych štrukturálnych determinantov zdravia v spolupráci s vybranými KAPZ s kompetenciami rozšírenými pre daný účel – predovšetkým materiálnych podmienok a bariér v prístupe k bežným službám zdravotnej starostlivosti na strane prevádzok.
  • Navrhuje, plánuje a priebežne vyhodnocuje úpravy intervencií APZ a KAPZ pre jednotlivé lokality, ale i spôsobov vykazovania týchto intervencií, obe v nadväznosti na výstupy systematického stanovenia potrieb realizovaného v rámci fázy 2A.
  • Zodpovedá za konzultačnú činnosť verejno-zdravotníckych a metodologických aspektov ostatných aktivít NP ZK 2B.

Pozn. V rámci projektu sa jedná o plánované zriadenie novej intervenčnej úrovne s významným rozvojovým charakterom.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: humanitárne vedy, manažment, verejné zdravotníctvo – výhodou, min. 3 ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK;

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať všetky nasledovné dokumenty s predmetom „Výberové konanie – Hlavný manažér/Hlavná manažérka rozvoja podmienok pre zdravie“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu :

Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) – podmienka
Motivačný list (max. 1 strana) – podmienka
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – podmienka
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti – podmienka
Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 30.11.2022 (streda)
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 2. – 7.12.2022 (piatok- streda)
(Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.)

Po absolvovaní osobných pohovorov, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu.

Predpokladaný nástup je  od 1.1.2023/alebo dohodou.
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2023 (s možnosťou predlženia).
Mzda je stanovená v rámci projektu na 1 550 € brutto.

Miesto výkonu práce: Košice, Bratislava – celá SR (oblasť pôsobnosti NP ZK 2B)

Tel. kontakt v prípade doplňujúcich otázok – 0907 065 220 (L. Tóthová, personalistka). Kontaktovať nás môžete len v pracovných dňoch od 11:00 – 14:00 hod.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.