Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Hlavný manažér/Hlavná manažérka rozvoja podmienok pre zdravie“.

Hlavným cieľom projektu NP ZK 2B je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Náplň práce, zodpovednosť za a povinnosti:

  • Navrhuje, plánuje, riadi, monitoruje a priebežne vyhodnocuje pilotné intervencie ohľadne lokálnych štrukturálnych determinantov zdravia v spolupráci s vybranými KAPZ s kompetenciami rozšírenými pre daný účel – predovšetkým materiálnych podmienok a bariér v prístupe k bežným službám zdravotnej starostlivosti na strane prevádzok.
  • Navrhuje, plánuje a priebežne vyhodnocuje úpravy intervencií APZ a KAPZ pre jednotlivé lokality, ale i spôsobov vykazovania týchto intervencií, obe v nadväznosti na výstupy systematického stanovenia potrieb realizovaného v rámci fázy 2A.
  • Zodpovedá za konzultačnú činnosť verejno-zdravotníckych a metodologických aspektov ostatných aktivít NP ZK 2B.

Pozn. V rámci projektu sa jedná o plánované zriadenie novej intervenčnej úrovne s významným rozvojovým charakterom.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: humanitárne vedy, manažment, verejné zdravotníctvo – výhodou, min. 3 ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK;

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať všetky nasledovné dokumenty s predmetom „Výberové konanie – Hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu :

  1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany): CV_zivotopis_europass_vzor_doc, CV_zivotopis_europass_vzor_pdf
  2. Motivačný list (max. 1 strana)
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_doc, cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_pdf

+    Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 18. august 2021 (streda).

Do predmetu e – mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 23.8.2021 – 25.8.2021 (streda – piatok).

Po absolvovaní osobných pohovorov, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu.

Predpokladaný nástup – 1.9.2021/dohoda

Mzda je stanovená v rámci projektu na 1 750 € brutto.

Miesto výkonu práce: Košice

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.