Koordinátor asistentov podpory zdravia – COVID 19

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt „Korona te merel“ financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci v rámci uvedeného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora asistentov podpory zdravia – COVID 19.

Počet voľných miest na pozíciu koordinátora asistentov podpory zdravia: 2
Predpokladaný dátum nástupu: 1.8.2020

Národný projekt dopĺňa v súčasnosti realizovaný projekt Zdravé komunity 2B a jeho hlavným cieľom je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ) špecificky pre riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Kvalifikačné požiadavky: min. VŠ I. stupeň, alebo 5-ročná prax v oblasti práce s MRK, alebo 2-ročná prax v oblasti práce s MRK a preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ

Názov pozície: Koordinátor asistentov podpory zdravia – COVID 19

Náplň práce
Zodpovednosť za koordináciu a riadenie pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v rámci projektu so zameraním na Covid 19;

Zabezpečuje:
• Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie komunitnej podpory zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej len „MRK“) so zameraním na Covid 19 v rámci projektu a pridelenej skupiny lokalít;
• Informovanosť MRK o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta so zameraním na Covid 19;
• Pravidelné sledovanie situácie v cieľových MRK pokiaľ ide o podmienky pre zdravie a verejné zdravie – zisťovaním informácií o situácii v komunite z hľadiska sociálnych determinantov zdravia a hľadiska epidemiologického so zameraním na Covid 19. Pre tento účel pravidelne komunikuje a spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pracovníkmi verejného zdravotníctva, pomáhajúcimi profesiami, miestnymi aktérmi, úzko spolupracuje s manažérom rozvoja podmienok pre zdravie a zabezpečuje potrebný zber dát v rámci projektu so zameraním na Covid 19;
• Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením priameho nadriadeného

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať na e-mailovú adresu lenka.tothova@zdraveregiony.eu a do kópie michal.kubo@zdraveregiony.eu s predmetom ,,Výberové konanie – Korona te merel: Koordinátor“ nasledovné dokumenty:

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
2) Motivačný list (max. 1 strana)
3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Kontaktná osoba:
Lenka Tóthová, ekonomický pracovník – personalista
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu
Termíny:
Na prihlásenie sa do výberového konania je 22.07.2020 (streda) do 12:00 hod.
Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 27. – 29.7.2020 (pondelok – streda);
pozn. presné miesto realizácie osobných pohovorov bude určené – Poprad, Košice, Prešov
Predpokladaný nástup: 1.8.2020 (streda)/dohoda

Doplňujúce informácie:
• Mzda je cca 1 100 € v hrubom mesačne.
• Miesto výkonu práce je primárne Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj (pozn. bude upresnené).
• Trvanie pracovnej zmluvy je viazané na projekt a preventívne opatrenia proti Covid 19, tzn. na dobu určitú do 31.12.2020. Na základe pracovných výsledkov je možné pracovať na rovnakej pozícii na ďalšom z projektov zamestnávateľa.
• Práca vyžaduje cestovanie.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.