Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

24. januára 2022 

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciuKoordinátor/ka asistentov podpory zdravia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pozícia Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia
Počet voľných miest:  1
Termín vyhlásenia výberového konania 24.01.2022 – 10.02.2022
Predpoklad realizácie osobných pohovorov

 

14.02.2022 – 17.02.2022 (pondelok – štvrtok)
Termín nástupu 01.03.2022

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosíme o dodanie nasledujúcich dokumentov:

 1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) – CV_zivotopis_europass_vzor
 2. Motivačný list (max. 1 strana)
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti – cestne_vyhlasenie_bezuhonnost
 5. Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti – cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost
 6. Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 10.02.2022 (štvrtok) do 12,00 hod. pre elektronické prihlásenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Koordinátor asistentov podpory zdravia” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

 Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Mgr. Lenku Tóthovú – personalistku v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0907/065220,

Kvalifikačné požiadavky:

 • Úplné odborné vzdelanie, alebo všeobecné vzdelanie s maturitou – podmienka.
 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – podmienka
 • Prax s prácou so sociálne vylúčenými skupinami minimálne 5 rokov.
 • Jazykové znalosti: znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský/nárečie) – výhoda.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia alebo sociálnej práce – výhoda, Microsoft Excel základy, Microsoft Word – základy, Microsoft PowerPoint – základy, práca s internetom,
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná prítomnosť v komunite
 • Ďalšie požiadavky/výhoda:  motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti,
 • vodičský preukaz typu B – skúsený vodič
 • vlastné motorové vozidlo – podmienka

Náplň práce

 • Zodpovedá za koordináciu a riadenie pridelených APZ v rámci projektu
 • Zodpovedá za spracovanie a včasné dodanie povinnej projektovej dokumentácie, záznamov z kontroly výkonu práce APZ v teréne
 • Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie zdravotnej mediácie v znevýhodnenej komunite v rámci projektu
 • Spolupracuje pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, príslušným RÚVZ a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc sociálne znevýhodneným, rómskym komunitám
 • Spolupracuje s lekármi, pracovníkmi škôl, komunitných centier vo svojej regionálnej pôsobnosti (napríklad pri realizácii osvetových aktivít APZ, príprave workshopov, seminárov a iných podujatí);
 • Vedie evidenciu o činnosti (KAPZ, APZ a APZN)
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením priameho nadriadeného – manažéra hlavnej aktivity

Informácie o projekte:

Národný projekt Zdravé komunity 3B reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou.

Projekt sa realizuje v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3B očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Doplňujúce informácie:
• Mzda je cca 1 167 € v hrubom mesačne.
• Miesto výkonu práce je primárne Bratislavský samosprávny kraj.
• Trvanie pracovnej zmluvy je viazané na trvanie národného projektu, tzn. na dobu určitú do 31.12.2022. Na základe pracovných výsledkov je možné pracovať na rovnakej pozícii na ďalšom z projektov zamestnávateľa.
• Práca vyžaduje cestovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.