Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia

16. október 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia. Aktuálne obsadzujeme 5 pracovných miest.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 16.10.2023 – 27.10.2023 (do 15.00 hod.)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný dátum nástupu:  01.01.2024/dohoda
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: od 1 300 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/uchádzačky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa Zákonníka práce
Miesto výkonu práce: administratívnu činnosť zamestnanec vykonáva z domu, pozícia si vyžaduje časté cestovanie po území v pôsobnosti daného zamestnanca
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 02.11. – 03.11.2023
Termín zasadnutia výberovej komisie: 15.11.2023
Miesto konania pohovoru: Regionálna kancelária ZR, Jiskrova 4, Košice – pre OS Dolný Zemplín a Šariš
Ústredie ZR, Koceľova 9 – pre OS Severné Záhorie a BA kraj
Dohodou – pre OS Nové Zámky

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov/uchádzačky, ktorí spĺňajú všetky požadované
podmienky, taktiež si vyhradzujeme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Oblastná skupina a pôsobnosť:

Oblastná skupina koordinátora/koordinátorky Oblastná pôsobnosť (Asistenti podpory zdravia vo vybraných obciach v okresoch)
Dolný Zemplín Michalovce
Šariš Prešov, Sabinov
Nové Zámky Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky
Severné Záhorie Skalica, Senica
Bratislavský kraj Malacky, Pezinok

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • riadi a koordinuje pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v súlade s cieľmi a hlavnou aktivitou projektu
 • realizuje dohľad nad výkonom intervenčných a osvetových činností vykonávaných na komunitnej úrovni prostredníctvom pridelených APZ
 • zodpovedá za správnosť evidencie poskytnutých intervencií
 • spolupracuje s relevantnými aktérmi na komunitnej a regionálnej úrovni, a to najmä s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zodpovedá za kvalitu výstupov a vedenie evidencie za pridelenú oblastnú skupinu APZ v súlade s metodickými pokynmi
 • osobne kontroluje činnosť APZ priamo v mieste výkonu práce
 • realizuje podporu APZ v krízových situáciách v teréne
 • zabezpečuje a vedenie pravidelné koordinačné stretnutia oblastnej skupiny, zúčastňuje sa na celoslovenských koordinačných stretnutiach a na školeniach
 • spolupracuje pri evidencii a distribúcii materiálneho a technického vybavenia pre APZ
 • spracováva a dodáva povinnú mesačnú dokumentáciu za oblastnú skupinu
 • podieľa sa na výskumných činnostiach a monitorovacích aktivitách
 • v prípade potreby zastupuje iného koordinátora

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE: VŠ 1. stupňa, odbor vzdelania: humanitné vedy, manažment, verejné zdravotníctvo – výhodou PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY: min. 2-ročná preukázateľná prax v oblasti práce  so sociálne znevýhodnenými skupinami PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI slovenský jazyk – podmienka
znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity – rómsky, maďarský jazyk, nárečie – výhoda
PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY balík MS Office – pokročilý užívateľ
Vodičský preukaz – typ B (aktívny šofér)*
PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ PODMIENKA

*uchádzač by mal vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov

Ďalšie výhody 

 • akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv
 • znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK)
 • motivácia k práci s cieľovou skupinou
 • tímovosť
 • empatický prístup
 • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode)
 • systematickosť, schopnosť plánovania
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list (max. 1 strana)
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Zamestnanecké výhody a benefity

 • týždeň dovolenky naviac,
 • pružný pracovný čas,
 • 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie –  Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945 450 286.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.