Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia oblastná skupina Spišská Nová Ves, Snina, Svidník

30. január 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastné skupiny Spišská Nová Ves, Snina, Svidník. Aktuálne obsadzujeme 3 pracovné miesta.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 30.01.2024 – 12.02.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2024
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 1 300 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 19.02. – 21.02.2024 
Miesto konania pracovného pohovoru: Regionálna kancelária ZR, Jiskrova 4, Košice
Dátum zasadnutia výberovej komisie: 23.02.2024 (piatok)
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE dosiahnuté vzdelanie VŠ I. stupňa

odbor vzdelania: humanitné vedy, manažment, verejné zdravotníctvo

PODMIENKA

VÝHODA

JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY

 

Min.  2-ročná preukázateľná prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami PODMIENKA
POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI balík Microsoft Office, práca s internetom PODMIENKA
VZŤAH KU KOMUNITE akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv VÝHODA
ĎALŠIE POŽIADAVKY motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B, uchádzač/ka by mal/a vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov PODMIENKA  

 

Pracovná náplň a zodpovednosti

Zodpovedá za:

 • riadi a koordinuje pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v súlade s cieľmi a hlavnou aktivitou projektu,
 • realizuje dohľad nad výkonom intervenčných a osvetových činností vykonávaných na komunitnej úrovni prostredníctvom pridelených APZ,
 • zodpovedá za správnosť evidencie poskytnutých intervencií,
 • spolupracuje s relevantnými aktérmi na komunitnej a regionálnej úrovni, a to najmä s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zodpovedá za kvalitu výstupov a vedenie evidencie za pridelenú oblastnú skupinu APZ v súlade s metodickými pokynmi,
 • osobne kontroluje činnosť APZ priamo v mieste výkonu práce,
 • realizuje podporu APZ v krízových situáciách v teréne,
 • zabezpečuje a vedenie pravidelné koordinačné stretnutia oblastnej skupiny, zúčastňuje sa na celoslovenských koordinačných stretnutiach a na školeniach,
 • spolupracuje pri evidencii a distribúcii materiálneho a technického vybavenia pre APZ,
 • spracováva a dodáva povinnú mesačnú dokumentáciu za oblastnú skupinu,
 • podieľa sa na výskumných činnostiach a monitorovacích aktivitách,
 • v prípade potreby zastupuje iného koordinátora.

Ďalšie požiadavky:

• Akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv,

• znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK), • motivácia k práci s cieľovou skupinou, • tímovosť, • empatický prístup,

• dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode),

• systematickosť, schopnosť plánovania,

• ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list (max. 1 strana)
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
6. Prípadné referencie/odporúčania nie sú podmienkou

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie –  Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.