Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia oblastná skupina Zvolen

26. marca 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre národný projekt Zdravé komunity financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Operačného programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na miesto – Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Zvolen. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavnou aktivitou projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc v menej a viac rozvinutých regiónoch.

Pracovná pozícia: Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 26.03.2024 – 10.04.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 01.05.2024
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: 1 300 EUR/brutto v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača/-čky.
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2024/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 17.4.2024 (streda)
Miesto konania pracovného pohovoru: Banská Bystrica/dohoda
Dátum zasadnutia výberovej komisie: 19.04.2024 (piatok)

*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Doplňujúce informácie: 
Miesto výkonu práce: Administratívnu činnosť zamestnanec vykonáva z domu. Pozícia si vyžaduje časté cestovanie po území v pôsobnosti daného zamestnanca.

Oblastná skupina koordinátora/-ky
(1 KAPZ)
Oblastná pôsobnosť
(APZ vo vybraných obciach v okresoch)
Banská Bystrica
Brezno
Detva
Zvolen Krupina
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE dosiahnuté vzdelanie VŠ I. stupňa, odbor vzdelania: humanitné vedy, manažment, verejné zdravotníctvo – výhodou PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom PODMIENKA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY min.  2-ročná preukázateľná prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami PODMIENKA
POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI balík Microsoft Office, práca s internetom PODMIENKA
VZŤAH KU KOMUNITE akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv VÝHODA
ĎALŠIE POŽIADAVKY motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B, uchádzač/ka by mal/a vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov PODMIENKA  

 

Pracovná náplň a zodpovednosti

Zodpovedá za:

 • riadi a koordinuje pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v súlade s cieľmi a hlavnou aktivitou projektu,
 • realizuje dohľad nad výkonom intervenčných a osvetových činností vykonávaných na komunitnej úrovni prostredníctvom pridelených APZ,
 • zodpovedá za správnosť evidencie poskytnutých intervencií,
 • spolupracuje s relevantnými aktérmi na komunitnej a regionálnej úrovni, a to najmä s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zodpovedá za kvalitu výstupov a vedenie evidencie za pridelenú oblastnú skupinu APZ v súlade s metodickými pokynmi,
 • osobne kontroluje činnosť APZ priamo v mieste výkonu práce,
 • realizuje podporu APZ v krízových situáciách v teréne,
 • zabezpečuje a vedenie pravidelné koordinačné stretnutia oblastnej skupiny, zúčastňuje sa na celoslovenských koordinačných stretnutiach a na školeniach,
 • spolupracuje pri evidencii a distribúcii materiálneho a technického vybavenia pre APZ,
 • spracováva a dodáva povinnú mesačnú dokumentáciu za oblastnú skupinu,
 • podieľa sa na výskumných činnostiach a monitorovacích aktivitách,
 • v prípade potreby zastupuje iného koordinátora.

Ďalšie požiadavky:

• Akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv,
• znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK), • motivácia k práci s cieľovou skupinou, • tímovosť, • empatický prístup,
• dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode),
• systematickosť, schopnosť plánovania,
• ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača/-čky pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list (max. 1 strana)
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU
6. Prípadné referencie/odporúčania nie sú podmienkou

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie –  Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, taktiež si vyhradzujme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.