Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia

26. jún 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia pre oblastnú skupinu Sabinov. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Pracovná pozícia: Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Termín prihlásenia sa do výber. konania/termín dodania požadovanej dokumentácie: 26.06.2023 – 05.07.2023
Predpokladaný dátum nástupu: 15.07.2023
Minimálna hrubá mzda pre rok 2023: 1 208 EUR/brutto
Trvanie pracovného pomeru: do 31.12.2023/s možnosťou predĺženia
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 07.07.2023 (piatok) – Sabinov
*Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE dosiahnuté vzdelanie VŠ I. a II. stupňa PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom PODMIENKA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) VÝHODA
POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI balík Microsoft Office, práca s internetom PODMIENKA
VZŤAH KU KOMUNITE akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv VÝHODA
ĎALŠIE POŽIADAVKY motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B PODMIENKA  

 

Pracovná náplň a zodpovednosti

Zodpovedá za:

  • Koordináciu a riadenie pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v rámci projektu;
  • Spracovanie a včasné dodanie povinnej mesačnej projektovej dokumentácie (Záznamy koordinátora o výkone práce APZ, cestovné príkazy APZ a KAPZ, pracovné výkazy, plány pracovných ciest a ďalšie, podľa potreby a usmernení nadriadeného v rámci projektu).

Zabezpečuje:

  • Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie komunitnej podpory zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách v rámci projektu a pridelenej skupiny lokalít;
  • Komunikáciu medzi obyvateľmi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi;
  • Priebežne zabezpečuje hodnotenie výsledkov oblastnej skupiny;
  • Spolupracuje s pracovníkmi RÚVZ, pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Motivačný list (max. 1 strana)
2. Životopis vo formáte EUROPASS TU
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Prípadné referencie/odporúčania nie sú podmienkou

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie –  Koordinátor/Koordinátorka asistentov podpory zdravia“, do ktorej sa uchádzač hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0945/450 286.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.