Korektor/Korektorka odborných textov a metodických materiálov

06.septembra 2022

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR,  Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 2B,  financovaného z Operačného programu Ľudské zdroje, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku, výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Korektor/Korektorka odborných textov a metodických materiálov“.

Hlavným cieľom projektu NP ZK 2B je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Počet voľných miest: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 12.09.2022/dohodou
Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce
Miesto výkonu: podľa dohody
Termín vyhlásenia výberového konania: 06.09.2022
Termín na prihlásenie sa do výberového konania 09.09.2022 (piatok)
Termín výberového konania/osobného pohovoru: 9.9.2022 (piatok)
Ponúkaný plat 8,80 €/hod. (rutto), max. 135 hodín

 

Náplň práce:

Korektor/Korektorka pre národný projekt s názvom „Zdravé komunity 2B“, ITMS kód projektu 312051ACR7 bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce:

  • Korektúry odborných textov, manuálov, metodických materiálov, propagačných materiálov – kontroluje textový obsah, opravuje gramatické a štylistické chyby v texte.
  • Spolupracuje s odd. vzdelávania a rozvoja ĽZ a odd. komunikácie na úprave textov tak, aby boli v gramaticky správnej podobe
  • Zabezpečuje prepis nahrávok z evaluácie do textovej podoby
  • Dodržiava dohodnuté termíny korektorských úprav

 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu:

Vzdelanie: stredoškolské vzdelanie
Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka
Pracovné skúsenosti: požadovaná min. 3 ročná prax v odbore

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite, znalosť problematiky a dobrá orientácia v redaktorských činnostiach, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť,  nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite nasledujúce dokumenty (jednotlivé formuláre si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz. Pred vypĺňaním formulára priamo v počítači, kliknite v hornej časti dokumentu na „Povoliť úpravy“) (v slovenskom jazyku)

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis v štruktúre Europas
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní(vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 09.09.2022 (piatok) do 12,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke). Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Korektor/Korektorka“.
Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor (presné miesto realizácie bude určené) a predpokladaný termín realizácie  bude dňa 09.09.2022 (piatok). Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia  vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním dohodu o vykonaní práce s predpokladaným nástupom k 12.09.2022 (pondelok).

Mzda je stanovená podľa: voľné pracovné miesto vo verejnom záujem  8,80 EUR/hod. brutto. (počet hodín na dohodu max. 135)

Pozn.: “Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.“

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese lenka.tothova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0907 065 220.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDF: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost