Lektor/ka na prípravu a realizáciu školení - Národný projekt Zdravé komunity 2B

12. januára 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci NP výberové konanie na pozíciu lektor/-ka na prípravu a realizáciu školení pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský samosprávny kraj.

Národný projekt Zdravé komunity 2B reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK).

Pracovná pozícia
 • Lektor/-ka príprava a realizácia školení v oblasti v oblasti zdravotnej gramotnosti v MRK
 • Lektor/-ka príprava a realizácia školení v oblasti príprava na pôrod a práva pacientov v pôrodnícko- gynekologických a prenatálnych oddelení
 • Lektor/-ka príprava a realizácia školení v téme psychického zdravia v MRK
Počet voľných pozícií: 3
Predpokladaný dátum nástupu: 01.02.2023/resp. podľa dohody
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce
Miesto výkonu: Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský samosprávny kraj
Termín vyhlásenia výberového konania: 12.01.2023 – 20.01.2023
Termín výberového konanie/osobného pohovoru: 23.1. – 24.01.2023 (pondelok – utorok)

Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Hlavnou náplňou práce  je najmä:

príprava a realizácia efektívnych vzdelávacích aktivít v spolupráci s odborom vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov ZR , podľa zadania v stanovenom rozsahu a téme, dodržanie cieľov vzdelávania.

Oblasť výkonu práce: Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský samosprávny kraj

Ponúkaný plat: 26,67  €/hodina, počet hodín max. 100 hod./ na 1 osobu

Minimálne kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu:

 • VŠ I. alebo II. stupňa v odbore vzdelávacieho programu, min. 5 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka,
 • alebo úplné SŠ s maturitou v odbore vzdelávacieho programu, min. 7 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka;
 •  lektor musí preukázateľne spĺňať lektorskú spôsobilosť a prax lektorského pôsobenia (prednášky, konzultácie a prezentácia materiálov v špecializovaných témach pre všeobecné a špecifické vzdelávanie) v min. rozsahu 5 rokov.
 • Lektorská spôsobilosť sa preukazuje životopisom.
 • Odborná prax sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, resp. ekvivalentným dokumentom.
 • Odborná spôsobilosť sa preukazuje životopisom a príslušným dokladom o vzdelaní;

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 20.01.2023 (piatok) do 13,00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Korešpondenčná adresa pre zaslanie dokumentov je:

Zdravé regióny
Koceľova 9
821 08 Bratislava

a pre elektronickú korešpondenciu je adresa: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Kontaktná osoba:
Lenka Tóthová, personalistka
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_životopis_Europass_vzor_pdf

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost-1

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost_pdf