Lektor/Lektorka realizácia školenia v oblasti prípravy na pôrod a práv pacientov

11. jún 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Lektor/Lektorka – realizácia školenia v oblasti prípravy na pôrod a práv pacientov na pôrodnícko-gynekologických a prenatálnych oddeleniach. Aktuálne obsadzujeme 1 pracovné miesto.

Hlavnými aktivitami projektu je vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie osvety zdravia v prostredí nemocníc – viac rozvinutý región a menej rozvinuté regióny.

Pracovná pozícia: Lektor/Lektorka – realizácia školenia v oblasti prípravy na pôrod a práv pacientov na pôrodnícko-gynekologických a prenatálnych oddeleniach 
Termín prihlásenia sa do výber. konania/dodania požadovanej dokumentácie: 11.06.2024 – 21.06.2024  (do 12:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 25.06.2024
Hodinová mzda (brutto): 30,74 EUR
Typ pracovného pomeru: doba určitá – Dohoda o vykonaní práce do 30.11.2024
Miesta školenia: Bratislavský, Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi* a miesto konania pohovorov: 24.06.2024 (pondelok)/miesto konania bude upresnené s vybranými uchádzačmi
Predpokladaný dátum zasadnutia výberovej komisie: 25.06.2024 (utorok)

*Po vyhodnotení doručených žiadostí si zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohor len vybraných uchádzačov/uchádzačky. 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE VŠ I. alebo II. stupňa v odbore vzdelávacieho programu, min. 5 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka

alebo úplné SŠ s maturitou v odbore vzdelávacieho programu, min. 7 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka

PODMIENKA
PRAX Lektor musí preukázateľne spĺňať lektorskú spôsobilosť a prax lektorského pôsobenia (prednášky, konzultácie a prezentácia materiálov v špecializovaných témach pre všeobecné a špecifické vzdelávanie) v min. rozsahu 5 rokov.

Lektorská spôsobilosť sa preukazuje životopisom.

PODMIENKA
JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka PODMIENKA
BEZÚHONNOSŤ preukazuje sa čestným prehlásením PODMIENKA
ĎALŠIE POŽIADAVKY metodické myslenie a štruktúrovanosť, motivácia pracovať v téme rozvoja MRK, integrita, zodpovednosť za výsledky, schopnosť akceptovať a realizovať zmeny, výborné komunikačné zručnosti najmä v oblasti facilitácie a prezentácie, inovatívnosť, dôvera v rozvoj ľudí, zdravotná gramotnosť PODMIENKA

Náplň práce

Príprava a realizácia efektívnych vzdelávacích aktivít v spolupráci s odborom vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov ZR, podľa
zadania v stanovenom rozsahu a téme, pri dodržaní cieľov vzdelávania.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS TU
2. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti TU
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
TU

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Lektor/Lektorka“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.
Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť ,,Výberové konanie Lektor/Lektorka“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: monika.grochova@zdraveregiony.eu alebo personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0915 967 412, 0948 120 020, 0902 972 165.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti:

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.