MANAŽÉR HLAVNEJ AKTIVITY

19.10.2020

Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 3B (ďalej len „NP ZK 2B“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje) ako žiadateľ nenávratného finančného príspevku pre, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Manažér hlavnej aktivity“.

 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie systematického poskytovania služieb v oblasti podpory zdravia prostredníctvom siete pracovníkov na komunitnej a regionálnej úrovni. Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie so zameraním podporiť sociálne začlenenie.

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • Spolupodieľanie sa na dodržiavaní časového harmonogramu aktivít projektu;
 • Zodpovedá za realizáciu adresnej a efektívnej implementácie projektu;
 • Zodpovedá za implementáciu projektových aktivít a výkon práce v teréne;
 • Zodpovedá za plnenie merateľných ukazovateľov projektu;

Zodpovedá za kvalitu výkazníctva  na všetkých pracovných úrovniach (APZ, KAPZ) a jej včasné dodanie

 • Vyhodnocovanie činností projektového tímu NP ZK 3B;
 • Odborné hodnotenie priebehu projektových aktivít;
 • Iniciovanie odbornej komunikácie s jednotlivými výkonnými zložkami NP ZK 3B;
 • Prezentuje odborné výsledky NP ZK 3B na národnej úrovni;
 • Zabezpečuje a monitoruje plnenie termínov administratívnych výstupov projektu;
 • Predkladanie správ so zapojených lokalít, kontroluje ich obsah;
 • Prípravu podkladov na hodnotenie projektu;
 • Vykonávanie podpornej a kontrolnej činnosti v teréne;
 • Monitorovanie a kontrola výstupov z terénu;
 • Spolupracuje pri príprave odborných manuálov pre APZ, APZN a KAPZ pre BSK;
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s odbornou agendou realizácie projektu;
 • Plánovanie, organizovanie a riadenie aktivít v rámci projektu;
 • Riadenie KAPZ v rámci projektu;
 • Odborné plánovanie a organizáciu výberových konaní na pozície APZ, KAPZ a APZN
 • Riadenie KAPZ v rámci projektu;
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s odbornou agendou realizácie projektu.

 

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady:

Ukončené VŠ vzdelanie  II. stupňa, preukázateľná prax v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny min. 3 roky alebo skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 3 roky;

 

Ďalšie predpoklady:

 • Motivácia a angažovanosť v téme rozvoja poskytovania služieb v oblasti podpory zdravia
 • Samostatnosť a prevzatie zodpovednosti za stanovené úlohy
 • Líderstvo tém aj ľudí
 • Tímový hráč
 • Vôľa a chuť pracovať na vlastnom rozvoji

 

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Manažér hlavnej aktivity“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu.

 

Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

Motivačný list (max. 1 strana)

Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 28.10.2020. (streda)

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov: 2. – 6.11.2020 (pondelok – piatok)

Vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný nástup: 16.11.2020/dohodou

 

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu). Pracovná zmluva je na dobu určitú na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia. Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok. Mzda je cca 1 700 € brutto. Tel. kontakt v prípade doplňujúcich otázok – 0907 065 220 (L. Tóthová, personalistka).

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.